Duidelijkheid: Werktijdverkorting vervangen door NOW + andere steunmaatregelen

De afgelopen dagen was er veel onduidelijkheid over de regeling Werktijdverkorting. De overheid hield zich afzijdig. Gisteravond bleek waarom. Er is op de achtergrond gewerkt aan een andere oplossing: het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Daarmee is de regeling Werktijdverkorting ingetrokken.

Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid

Iedere ondernemer met omzetverlies door het Corona virus (of een andere reden die niet valt onder het gewone ondernemersrisico), kan bij het UWV voor een periode van drie maanden compensatie vragen. Het omzetverlies moet minimaal 20% bedragen en de compensatie bedraagt, afhankelijk van het omzetverlies, maximaal 90% van de loonkosten. Voorwaarde is wel dat er geen personeel mag worden ontslagen wegens economische omstandigheden. Deze regeling geldt nu voor zowel voor personeel met een vast contract als met een flexibel contract (oproepkrachten). Voor uitzendkrachten geldt dat het uitzendbureau ook een dergelijke overbrugging kan aanvragen.

De ondernemer ontvangt de tegemoetkoming en is dan gehouden het personeel volledig door te betalen.

Deze regeling is niet gebaseerd op de Werkloosheidswet, zodat de rechten van een werknemer op een eventuele uitkering niet worden aangetast.

Het aanvragen van deze regeling verloopt niet meer via het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), maar via het UWV. Het UWV is momenteel druk bezig om dit in te richten, er kunnen op dit moment dus nog geen aanvragen worden gedaan. Dat is in deze regeling ook minder een probleem, omdat de compensatie niet meer gekoppeld is aan de datum van de aanvraag, maar aan het omzetverlies vanaf 1 maart 2020. Lopende aanvragen bij het SWZ zullen volgens de nieuwe regels worden afgehandeld. Heeft u al een vergunning tot werktijdverkorting ontvangen, zorg er dan voor, als dat nodig is dat u binnen de aangegeven termijn een aanvraag indient op basis van de nieuwe regelgeving. 

Blijkt de periode van 3 maanden niet voldoende te zijn, dan bestaat de mogelijkheid om een verlenging te krijgen voor 3 maanden onder nader te bepalen voorwaarden.

Let wel: er is sprake van een voorschotuitkering. Het uiteindelijke bedrag zal achteraf worden vastgesteld en is afhankelijk van de feitelijke omzetdaling en de daadwerkelijke loonsom.

Naast dit noodfonds komt de overheid met diverse andere maatregelen om bedrijven, werknemers en de economie te ondersteunen:

Ondersteuning zelfstandig ondernemers

Zelfstandig ondernemers kunnen bij de gemeente voor een periode van drie maanden, via een versnelde procedure aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Het inkomen wordt aangevuld tot het sociaal minimum. Hierbij volgt geen toets van het vermogen of partnerinkomen en de uitkering behoeft niet te worden terugbetaald. Ook komen er aanvullende leningsmogelijkheden.

Versoepeling uitstel van betaling belastingdienst (en verlaging boetes)

Getroffen ondernemers kunnen eenvoudiger uitstel vragen, waarna de belastingdienst de invordering zal staken. Indien u hiervan gebruik wenst te maken, adviseren we u om spoedig contact op te nemen met uw accountant of boekhouder.

Overige maatregelen

Daarnaast volgen er nog maatregelen op het gebied van:
= Verruiming garantiefonds ondernemingsfinanciering
= Rentekorting kleine ondernemers microkredieten
= Tijdelijke borgstelling voor land – en tuinbouwbedrijven
= Overleg toeristenbelasting

Compensatieregeling

Tot slot wordt er nagedacht over compensatie van de hardst getroffen sectoren, zoals de eet- en drinkgelegenheden en reisbranche.   

Contactpersonen