Familierecht & scheidingen

“Ons team van 7 familierechtadvocaten & mediators staat altijd voor u klaar!”

Scheiding

Binnen het familierecht, waar het vrijwel altijd gaat om u en uw gezin, spelen emoties doorgaans een grote rol. Anderzijds spelen er vaak complexe juridische, financiële en fiscale aspecten. U heeft in zo’n geval niet alleen behoefte aan een luisterend oor, maar ook aan een advocaat die snel, effectief en doortastend voor u kan optreden. Uw belangen moeten immers optimaal worden behartigd. Indien er tevens een onderneming bij betrokken is, komen hier vaak nog een groot aantal kwesties extra bij kijken. Speciaal hiervoor beschikken wij over een netwerk van deskundigen, die u tijdens de scheiding kunnen adviseren over onder andere waarderingen, financiën, fiscale consequenties, continuïteit van uw onderneming, etc.

Verschillende vormen van begeleiding

Binnen ons kantoor worden alle in Nederland gangbare scheidingsmethoden aangeboden:

 • Mediation: hierbij begeleiden wij u en uw ex partner samen bij het maken van gezamenlijke afspraken over de scheiding. In sommige gevallen kan dat zelfs in een weekend. Meer informatie
 • Overlegscheiding / collaborative divorce: hierbij begeleiden wij u bij het regelen van de gevolgen van de scheiding maar dan door middel van een multidisciplinaire aanpak. Dat wil zeggen dat bij uw scheiding een coach betrokken wordt. Uw ex partner laat zich ook bijstaan door een eigen advocaat. Meer informatie
 • Een eigen advocaat: hierbij begeleiden wij u alleen bij het regelen van de gevolgen van de scheiding. Wij zullen in overleg treden met de advocaat van uw ex partner om in overleg afspraken te maken. Wanneer overleg niet (of op onderdelen niet) lukt, dan zal de rechtbank worden gevraagd om knopen door te hakken. Meer informatie

Daarnaast bestaat de mogelijkheid om u  voor, tijdens en na de scheiding te begeleiden op basis van coaching. Meer informatie

Waar moet ik aan denken als ik met een scheiding te maken krijg?

Tijdens, maar ook na, een scheiding kunt u met de volgende zaken te maken krijgen:

 • Ouderschapsplan: in een ouderschapsplan worden alle afspraken met betrekking tot de kinderen vastgelegd. Meer informatie
 • Alimentatie: wij kijken met u naar de kinderalimentatie. Maar ook naar de partneralimentatie als daarvan sprake is. Wij maken een berekening en lichten u voor over de mogelijkheden. Meer informatie
 • Onderneming: wanneer u ondernemer bent, of uw (ex) partner een eigen onderneming heeft, dan vraagt dat om specialistische kennis bij uw scheiding. Door onze jarenlange ervaring als scheidingsadvocaat – en mediator, beschikken wij over deze kennis. Bovendien werken wij samen met een vast team dat bestaat uit zeer deskundige fiscalisten, accountants en register valuators. Meer informatie
 • Huwelijksvoorwaarden: wij zullen u kijken of u huwelijksvoorwaarden hebt gemaakt. Als daarvan sprake is, zullen we u goed voorlichten over de afspraken die u hebt gemaakt en welke gevolgen die afspraken hebben.
 • Overige zaken: bij een scheiding komen natuurlijk nog veel meer zaken kijken. Denk bijvoorbeeld aan de eigen woning, het pensioen en gezamenlijk vermogen. Wij begeleiden u graag bij het maken van afspraken over deze zaken. Lukt dat niet in onderling overleg, dan vindt u in ons een stevige partner die u zal begeleiden in een procedure bij de rechtbank.
 • Samenlevingsovereenkomst: wij zullen eerst met u kijken of er afspraken over de samenleving gemaakt zijn in een samenlevingsovereenkomst. Soms staan in een samenlevingsovereenkomst afspraken over partneralimentatie die betaald moet worden nadat de samenleving tot een einde komt. Het is belangrijk om deze afspraken goed in kaart te brengen. 

Naast de scheiding kunnen wij u helpen met:

Ten slotte kunt u bij ons terecht voor alle andere familierechtelijk gerelateerde problemen zoals:

 • Adoptie
 • Curatele
 • Naamswijziging

Eigen onderneming

Wanneer er sprake is van een eigen onderneming, dan vraagt dat bij een scheiding om specialistische kennis. Wij beschikken over vast team van samenwerkende partners dat bestaat uit gerenommeerde fiscalisten, accountants en register valuators die wij in overleg met u kunnen betrekken bij uw mediation.

Overlegscheiding

Een overlegscheiding, ook wel collaborative divorce genoemd, is een manier van scheiden waarbij respect voor elkaar en de gezamenlijke geschiedenis centraal staan. Ook in deze vorm van scheiden staat u niet tegenover elkaar, zoals in een echtscheidingsprocedure, maar naast elkaar, net als bij mediation. Een overlegscheiding biedt alle voordelen van mediation. Het grote verschil met mediation is dat u en uw (ex) partner bij collaborative divorce ieder worden ondersteund door een eigen advocaat en een gezamenlijk samen te stellen team van professionals op het gebied van bijvoorbeeld emotionele, fiscale, en/of financiële zaken. Op deze wijze krijgt u niet alleen meer ondersteuning in het bereiken van een oplossing, maar krijgt u bovendien het beste advies voor u en uw (ex) partner en indien van toepassing uw kinderen en/of onderneming.

Om onze kwaliteit te waarborgen, hebben onze advocaten die zich met collaborative divorce bezighouden een specialisatie opleiding gevolgd en zijn zij aangesloten bij de Vereniging Collaborative Divorce Holland. Meer informatie over collaborative divorce en/of de vereniging vindt u op: www.collaborativedivorce.nl.

Een overlegscheiding heeft de volgende voordelen:

 • Vaker mogelijk dan mediation
 • Overleg in plaats van strijd
 • Ondersteuning door team van professionals naar behoefte
 • Afspraken worden vaak goed nagekomen, omdat deze in overleg zijn gemaakt
 • Doorgaans snelle en relatief goedkope oplossing

Een overlegscheiding is niet alleen geschikt wanneer u graag in onderling overleg tot een oplossing wilt komen en mediation niet geschikt is, maar ook wanneer u er bewust voor kiest om tijdens uw scheiding gezamenlijk te worden ondersteund door een team van professionals. Indien u denkt helemaal niet in overleg tot een oplossing te kunnen komen, dan is een eigen advocaat voor u waarschijnlijk een beter alternatief.

Een eigen advocaat

Wanneer het niet  mogelijk is om samen met uw ex partner afspraken te maken, dan kunt u uw geschilpunten voorleggen aan de rechter. Het kan ook zo zijn, dat u geconfronteerd wordt met een gerechtelijke procedure en daarin verweer moet voeren. In familiezaken kan alleen verweer worden gevoerd door tussenkomst van een advocaat.

De scheiding via een gerechtelijke procedure is de meest traditionele vorm van scheiden.

Onze advocaten zijn als geen ander in staat om uw belangen optimaal te behartigen en uw wensen en standpunten helder en gefundeerd aan een rechter uiteen te zetten.

De ontbinding van een huwelijk, dan wel een geregistreerd partnerschap, via een gerechtelijke procedure bestaat doorgaans uit een drietal fasen:

 1. De voorlopige voorziening. De rechter geeft een tijdelijk oordeel over alimentatie, omgangsregeling, verblijfplaats, etc.
 2. De hoofdprocedure. De rechter spreekt de echtscheiding/ontbinding geregistreerd partnerschap uit en geeft een definitief oordeel over de alimentatie, omgangsregeling, verblijfplaats, etc.
 3. Verdelingsprocedure. De rechter geeft een beslissing over de verdeling van de gemeenschappelijke bezittingen dan wel over de afwikkeling van de huwelijksvoorwaarden/partnerschapsvoorwaarden.

Vanzelfsprekend streven wij er naar om zoveel mogelijk kwesties alsnog buiten de rechter om te regelen. Dit natuurlijk conform uw wensen en zonder uw belangen uit het oog verliezen.

Scheiden met een eigen advocaat is geschikt voor alle situaties waarin een oplossing in onderling overleg (in eerste instantie) niet mogelijk blijkt.

Ouderschapsplan

Een ouderschapsplan is verplicht voor ouders die samen het gezag hebben over hun kinderen. Maar ook wanneer de beide ouders niet gezamenlijk het gezag hebben, is het verstandig om de afspraken over de kinderen vast te leggen. Dat geeft duidelijkheid, en duidelijkheid brengt rust.

In een ouderschapsplan worden afspraken gemaakt over de verzorging en opvoeding van de kinderen. In het ouderschasplan staan in ieder geval:

 • Hoe de kinderen betrokken zijn bij het opstellen van het ouderschapsplan
 • Hoe de zorg en opvoeding wordt verdeeld (zorgregeling) of de omgang met de kinderen wordt geregeld (omgangsregeling)
 • Hoe en hoe vaak u elkaar informatie geeft over uw kind
 • Hoe u samen beslissingen neemt over belangrijke onderwerpen, bijvoorbeeld over de schoolkeuze
 • De kosten van de verzorging en opvoeding (kinderalimentatie)

Wij begeleiden u graag bij het opstellen van een ouderschapsplan. Dat kan zijn tijdens het proces van scheiding, maar ook daarna. Bijvoorbeeld wanneer er niet eerder schriftelijke afspraken werden gemaakt.

Kindgesprek

In alle zaken waarin kinderen betrokken zijn, kunnen wij op verzoek van u en uw ex partner ook met de kinderen praten. Uiteraard zal in overleg met u en uw ex partner eerst worden gekeken of dat ook passend is bij uw kind. Ieder kind is immers uniek en ieder kind heeft zijn eigen wensen en behoeften. Een kindgesprek is bedoeld  om kinderen een stem te geven in het scheidingsproces. Uiteraard is het gesprek niet bedoeld om kinderen tussen hun ouders te laten kiezen.

Alimentatie

Een precair onderwerp bij scheidingen vormt de alimentatie. Van alimentatie hangt veel af, namelijk hoeveel u per maand te besteden heeft. Het is daarom belangrijk dat u hierbij op de juiste wijze wordt begeleid.

Er zijn twee soorten alimentatie:

 • Kinderalimentatie
 • Partneralimentatie

Beide soorten alimentatie vragen om een eigen berekeningswijze. Wij brengen voor u alle financiële gegevens in kaart en maken in overleg met u een alimentatieberekening. Dat kan tijdens een scheiding zijn maar ook daarna. De wet bepaalt namelijk dat, wanneer er omstandigheden zijn gewijzigd sinds de vaststelling van de alimentatie, de alimentatie kan worden herzien. Ook hierbij zijn wij u graag van dienst.

Onderneming

Wanneer u als ondernemer, of partner van een ondernemer, te maken krijgt met een scheiding, dan moet u kunnen vertrouwen op een scheidingsexpert die de klappen van de zweep kent. Want met de scheiding van een ondernemer, komen alle facetten van het familierecht bij elkaar. De verwevenheid tussen de financiën en de onderneming vraagt daarbij om extra aandacht.

Daarnaast kan het voorkomen dat u samen met uw ex partner ondernemer bent. In dat geval heeft uw scheiding niet alleen privé maar ook zakelijke gevolgen.

Onze scheidingsadvocaten en -mediators zijn door hun jarenlange ervaring binnen het familierecht uitstekend op de hoogte van alle ins en outs waar ondernemers en hun partners in een scheiding mee te  maken krijgen.

Wij beschikken bovendien over vast team van samenwerkende partners dat bestaat uit zeer deskundige fiscalisten, accountants en register valuators en die wij kunnen betrekken bij uw scheiding.

Omgang

Kinderen zijn het belangrijkste wanneer u gaat scheiden. Onze missie is om bij iedere scheiding de belangen van de kinderen telkens voorop te stellen. Helaas komt het voor dat na de scheiding de afspraken over de kinderen niet goed lopen. Bijvoorbeeld een omgangsregeling die moet worden gewijzigd. In dat geval zullen wij altijd proberen om eerst samen met uw ex partner in overleg te treden en afspraken te maken. Als dat niet lukt, zullen wij de rechter vragen om een beslissing te nemen. Door onze jarenlange proceservaring, vindt u in ons een sterke partner die u in deze procedure zal begeleiden.

Gezag

Wanneer u getrouwd bent of geregistreerd partners bent, dan hebt u samen het gezag over de kinderen. Wanneer u samenwonend bent en u uw kind voor 2022 hebt erkend, dan is dat alleen het geval wanneer u samen een verzoek daartoe hebt gedaan bij de rechtbank. Het komt vaak voor dat dit verzoek niet is ingediend en dat dit alsnog moet gebeuren wanneer u uit elkaar bent. Ook kan het voorkomen dat u samen met uw ex partner het gezag hebt, maar dat er bepaalde zaken zijn waar u anders over denkt. Bijvoorbeeld of uw kind wel of niet gevaccineerd moet worden, of een bepaalde behandeling moet ondergaan. Ook kan het voorkomen dat u met uw kind op vakantie wil gaan naar het buitenland, maar uw ex partner daarvoor geen toestemming wil geven.

In deze en andere gezagszaken staan wij u graag bij. Wij zullen daarbij altijd eerst proberen om samen met uw ex partner in overleg te treden en afspraken te maken. Als dat niet lukt, zullen wij de rechter vragen om een beslissing te nemen. Door onze jarenlange proceservaring, vindt u in ons een krachtige partner die u in deze procedure zal begeleiden.

Verhuiszaken

Het kan voorkomen, tijdens of na een scheiding, dat u of uw ex partner met de kinderen wil verhuizen. Wanneer dat een dorp verderop is, hoeft dat geen probleem te zijn. Anders wordt dat wanneer de verhuizing over een grotere afstand gaat. Binnen of buiten Nederland.

Wanneer deze situatie zich voordoet, zullen wij eerst met u kijken of er sprake is van gezamenlijk gezag. Als daarvan sprake is, dan is de toestemming van de andere ouder nodig voor deze verhuizing. Wordt deze toestemming niet gegeven, dan zal de rechter moeten worden gevraagd om vervangende toestemming te verlenen voor deze verhuizing.

Wij hebben jarenlange ervaring met het bijstaan van cliënten in verhuiszaken. Deze bijstand vraagt om specialistische kennis, want er zijn verschillende uitspraken van rechters waarmee rekening moet worden gehouden. Uiteraard zullen wij altijd eerst proberen om samen met uw ex partner in overleg te treden en afspraken te maken. Als dat niet lukt, zullen wij de rechter vragen om een beslissing te nemen. Door onze jarenlange proceservaring, vindt u in ons een ervaren partner die u in deze lastige procedure zal begeleiden. Wij treden daarbij op zowel voor de partner die wil verhuizen als de partner die deze verhuizing graag zou willen voorkomen.

Second opinion

Soms kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over uw advocaat, of hebt u de behoefte aan een frisse blik in uw zaak. Regelmatig worden wij geraadpleegd met het verzoek om een dossier tegen te lezen en advies uit te brengen over een zaak. Uiteraard zijn wij hierbij graag van dienst en kunnen wij u hierbij discreet bijstaan indien u dat wenst.

Advies naast mediation

Soms kan het voorkomen dat u in een mediationtraject zit, maar daarin een adviseur mist die uitsluitend naar uw belangen kijkt. Regelmatig krijgen wij het verzoek om op de achtergrond mee te kijken bij cliënten die een mediationproces op een ander kantoor doorlopen.

Met respect voor het mediationproces, en vanuit volledige discretie, kunnen wij in het mediationproces meekijken, u tips en adviezen geven en alternatieven voorhouden. De ervaring leert dat onze cliënten zich daardoor zelfverzekerder voelen in het mediationtraject.

Mocht het mediationtraject niet succesvol kunnen worden afgerond, dan zijn wij volledig van uw zaak op de hoogte en kunnen wij snel schakelen en u adviseren bij de te nemen vervolgstappen.

Daarnaast begeleiden wij regelmatig cliënten die naast mediation of een eenzijdige scheiding behoefte hebben aan coaching. Voorts helpen wij mensen verder die na de afronding van de scheiding het lastig vinden om als ouders goed met elkaar te blijven communiceren en met elkaar in verbinding te blijven. Coaching kan helpen om beter in de ouderrol te komen te staan. Regelmatig worden wij geraadpleegd door mensen die extra ondersteuning nodig hebben over de juiste wijze om met hun ex partner om te gaan. Het uitgangspunt is dan om gezamenlijk na te gaan waar mensen wel en waar zij geen invloed op kunnen uitoefenen.

Uw contactpersoon: Fiona van Bentum

Scheiden in een weekend

Als enige en eerste kantoor in Nederland bieden wij u en uw ex partner de mogelijkheid om te scheiden volgens de formule van DivorceHotel. DivorceHotel is de internationale grondlegger van scheiden op een positieve manier. Daarbij wordt een scheiding niet alleen gezien als het einde van uw huwelijk, maar vooral als het begin van een nieuwe fase in uw leven. Vanuit de overtuiging dat een scheidingsproces efficiënt moet kunnen worden doorlopen, vinden de mediationgesprekken in een korte tijd achtereen plaats. Dit kan op een van onze kantoren. Maar ook is het mogelijk om alle mediationgesprekken te bundelen en plaats te laten vinden tijdens een één- of tweedaags overleg in een comfortabele hotelomgeving. Voorop staat de wens en de bereidheid van de beide partijen om op een positieve manier te scheiden.

Contactpersonen