Algemene voorwaarden

1. Van As Advocaten is een handelsnaam van Van As Advocaten Groep B.V. (hierna: de Vennootschap) met vestigingen in Nieuwegein, ‘s-Hertogenbosch en Uden, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Utrecht onder nummer 30064651. Op alle opdrachten aan hen, alsmede alle door of namens hen verrichte werkzaamheden, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

2. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door de Vennootschap. De uitvoering van de opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van opdrachtgever, derden kunnen aan de inhoud van de werkzaamheden en/of verstrekte adviezen geen rechten ontlenen. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten, ook indien de opdracht aan een of meerdere specifieke perso(o)n(en) is verstrekt. Opdrachten leiden tot inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen, en kennen geen fatale termijn, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem verstrekte opdracht en informatie.

3. De aansprakelijkheid van de Vennootschap en haar advocaten wordt slechts aanvaard voor zover de gevolgen daarvan gedekt zijn door haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering. De Vennootschap heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering met een verzekerd bedrag van € 1.250.000,-. Op verzoek van opdrachtgever kan dit bedrag worden verhoogd. Iedere aanspraak is beperkt tot het bedrag dat in het kader van deze verzekering in het desbetreffende geval wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering mocht plaatsvinden, en de vennootschap of een van haar advocaten toch gehouden zou zijn de schade te vergoeden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van het door de Vennootschap voor de betreffende zaak in rekening gebrachte honorarium met een maximum van € 50.000,-.

4. De Vennootschap zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk voorafgaand overleggen met de opdrachtgever. De Vennootschap is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van welke aard dan ook van deze derden en is gerechtigd zonder voorafgaand overleg en mede namens de opdrachtgever een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de zijde van de door haar ingeschakelde derden te aanvaarden. Indien de uitvoering van de opdracht meebrengt dat door de Vennootschap, in overleg met de opdrachtgever, een buiten Nederland gevestigde (rechts)persoon wordt ingeschakeld om werkzaamheden in het kader van de opdracht te verrichten, is de Vennootschap niet aansprakelijk voor fouten die door deze persoon mochten worden gemaakt.

5. De opdrachtgever vrijwaart de Vennootschap tegen alle aanspraken van derden, de kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden die voor de opdrachtgever worden verricht.

6. De kosten van uitvoering van de opdracht door de Vennootschap bevat het eigenlijke honorarium en de zogenaamde verschotten. Tenzij tussen partijen nadrukkelijk anders is afgesproken of uit de aard van de opdracht voortvloeit, wordt het honorarium bepaald aan de hand van de bestede tijd en het voor de betreffende opdracht geldende uurtarief. De verschotten bestaan uit de werkelijk gemaakte kosten die in het kader van de opdracht door de Vennootschap ten behoeve van de opdrachtgever zijn betaald, zoals onder andere griffierecht, deurwaarderskosten, reiskosten, kosten van uittreksels etc. Voorts bestaan de verschotten uit de kantoorkosten die forfaitair worden berekend op 8% van het honorarium. De Vennootschap behoudt zich het recht voor om overeengekomen uurtarieven jaarlijks per 1 januari aan te passen.

7. Declaraties van de Vennootschap zijn na verloop van 14 dagen na factuurdatum opeisbaar. Vindt betaling niet binnen deze termijn plaats, dan is de opdrachtgever in verzuim zonder dat een ingebrekestelling nodig is. Een beroep op opschorting of verrekening is niet toegestaan. Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, is over het declaratiebedrag 1% rente per maand en incassokosten verschuldigd. Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan de Vennootschap, nadat die opdrachtgever ervan op de hoogte is gesteld, haar werkzaamheden ten behoeve van de betrokken opdrachtgever opschorten. De Vennootschap is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat ten gevolge van deze opschorting van de werkzaamheden.

8. De rechtsverhouding tussen de Vennootschap en de opdrachtgever, alsmede degene die van haar diensten gebruik maken, is onderworpen aan Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Utrecht.

9. De Vennootschap kent een klachtenregeling welke is gepubliceerd op haar websites. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden uit welke hoofde dan ook die de opdrachtgever jegens de Vennootschap kan inroepen, vervallen in ieder geval binnen één jaar na het moment waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijze bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

10. Het bepaalde in deze algemene voorwaarden is niet alleen bedongen ten behoeve van de Vennootschap en de bij haar in dienst zijnde advocaten, maar ook ten behoeve van alle werknemers en van allen die op enige wijze voor de Vennootschap werkzaam zijn (geweest).

11. Originele stukken zullen, desgevraagd, aan het einde van de opdracht aan de opdrachtgever worden verstrekt. Dossiers worden gedurende vijf (5) jaar bewaard, waarna deze worden vernietigd.

12. Deze voorwaarden zijn verkrijgbaar in de Nederlandse en Engelse taal. Bij verschil van interpretatie is de Nederlandse tekst bindend.

Klik hier voor onze onze klachtenregeling.