Faillissementen

Binnen Van As Advocaten werken meerdere advocaten die regelmatig door de rechtbank worden benoemd als curator in een faillissement. Op deze pagina staat informatie voor iedereen die bij een van deze faillissementen betrokken is. Tevens kunt u onderaan deze pagina vorderingen indienen, vragen stellen en faillissementsverslagen opvragen.

Wanneer een persoon of bedrijf meerdere schuldeisers onbetaald laat, kan via de rechtbank het faillissement worden aangevraagd. De rechter benoemt in dat geval een curator die wordt belast met de afwikkeling van het faillissement en een rechter-commissaris die hier toezicht op houdt. De hoofdtaak van de curator is kort gezegd het te gelden maken van alle activa (bezittingen), om deze inkomsten vervolgens te verdelen onder de passiva (schuldeisers). Het te gelden maken van de bezittingen kan op verschillende manieren, zoals: doorstart, veiling, onderhandse verkoop, etc. De verdeling van de opbrengst onder de schuldeisers gaat volgens een wettelijke regeling. Daarnaast zal de curator altijd onderzoeken of er voorafgaand aan het faillissement paulianeuze (niet toegestane) transacties hebben plaatsgevonden en bij een vennootschap of er sprake is van bestuurdersaansprakelijkheid. In beide gevallen zal de curator eventuele claims die uit het onderzoek voortkomen, proberen om te zetten in geldbedragen, om deze vervolgens weer te verdelen onder de schuldeisers.  

Als u een vordering heeft op een failliet, is het van belang dat u deze zo spoedig mogelijk bij de curator indient. Indien u zekerheden voor uw vordering heeft (bijvoorbeeld en hypotheek of pandrecht), dient u dit direct aan te geven. Op deze wijze kan de curator alle schulden in kaart brengen en controleren, alsmede alle bezittingen te gelden maken, om vervolgens te bekijken of en aan welke schuldeisers er een uitkering kan plaatsvinden. Indien u een vordering indient, zal de curator dit schriftelijk aan u bevestigen. Na verloop van tijd hoort u automatisch van de curator of er al dan niet een uitkering te verwachten valt. Hou er rekening mee dat dit wel enige tijd kan duren. Hou er bovendien rekening mee dat er in de meeste faillissementen veelal niets of weinig wordt uitgekeerd. Het is wel zo dat u met de brief van de curator waarin staat dat er geen uitkering volgt of te verwachten valt de eventueel over de vordering betaalde btw bij de belastingdienst kunt terugvorderen.

Bent u betrokken bij een faillissement waarvan de  curator werkzaam is binnen Van As Advocaten?

  •   Klik hier als u een vordering wilt indienen.
  •   Klik hier als u een vraag aan de curator heeft.
  •   Klik hier als u op zoek bent naar een faillissementsverslag.

Bent u op zoek naar informatie of ondersteuning voor een ander faillissement of faillissementskwestie, klik dan hier.