Gebruiksvoorwaarden

Op ieder gebruik van onze website (hieronder wordt ook verstaan alle bijbehorende applicaties zoals onze nieuwsberichten en nieuwsbrieven) zijn onderstaande voorwaarden van toepassing.

Disclaimer
De informatie op onze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en mag slechts ter algemene kennisname worden gebruikt. De informatie houdt op geen enkele wijze een advies in. Alle informatie is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Van As Advocaten kan echter niet garanderen dat de informatie op de website juist, volledig en/of up-to-date is. Van As Advocaten staat er bovendien niet voor in dat de website altijd bereikbaar is, foutloos functioneert en/of vrij is van virussen.
De website van Van As Advocaten kan links bevatten naar websites die door derden worden geëxploiteerd. Van As Advocaten heeft geen invloed op de inhoud en beveiliging van deze websites en is derhalve hiervoor ook niet verantwoordelijk.
Het gebruik van onze website en/of de daarop weergegeven informatie is volledig voor eigen rekening en risico. Van As Advocaten accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de website en/of de daarop weergegeven informatie.

Privay statement 
Van As Advocaten respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de gebruiker aan Van As Advocaten verschaft, vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens zal worden behandeld. Van As Advocaten zal persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, behalve wanneer zij daartoe verplicht wordt op grond van de Wet of een rechterlijke uitspraak.
U heeft het recht om ons te verzoeken eventuele fouten in uw persoonsgegevens die in ons bezit zijn te verbeteren of uw gegevens te verwijderen. Voor vragen met betrekking tot uw persoonsgegevens kunt u zich wenden tot of tel.nr. 030 – 60 32922.

Intellectueel eigendom 
Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze website en de inhoud ervan, berusten volledig bij Van As Advocaten of diens licentiegevers. Zonder schriftelijke toestemming van Van As Advocaten is het niet toegestaan de website of delen ervan te wijzigen, bewerken, openbaar maken, vermenigvuldigen, distribueren, beschikbaar stellen aan derden, etc.
Van As Advocaten is een beschermde handelsnaam van Van As c.s. Advocaten B.V.