Zijn uw algemene voorwaarden van toepassing door het enkel deponeren van de voorwaarden bij de Kamer van Koophandel of de rechtbank?

Zijn uw algemene voorwaarden van toepassing door het enkel deponeren van de voorwaarden bij de Kamer van Koophandel of de rechtbank? Deze vraag kan kort worden beantwoord, het antwoord is namelijk nee.

Om ervoor te zorgen dat uw algemene voorwaarden van toepassing zijn op een overeenkomst, dienen deze voorwaarden daarin van toepassing te zijn verklaard. Daarbij speelt de formulering een rol. Het opnemen van de zin “de algemene voorwaarden treft u als bijlage bij deze overeenkomst aan” in de overeenkomst, is met grote mate van zekerheid niet voldoende om ervoor te zorgen dat de algemene voorwaarden van toepassing zijn. Ook de zin “de algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en de rechtbank“ is onvoldoende om toepasselijkheid aan te nemen.

Ook het enkel plaatsen van de algemene voorwaarden op de achterzijde van de overeenkomst is niet voldoende om de algemene voorwaarden van toepassing te laten zijn. In een recente uitspraak oordeelde de rechter dat de algemene voorwaarden niet van toepassing waren, ondanks het feit dat deze op de achterzijde van de overeenkomst waren geplaatst. Het bedrijf dat een beroep op de algemene voorwaarden deed, had verzuimd om in de overeenkomst de algemene voorwaarden van toepassing te verklaren en op te nemen dat de algemene voorwaarden integraal op de achterzijde van de overeenkomst waren afgedrukt.

Indien de algemene voorwaarden niet op een juiste wijze van toepassing zijn verklaard, dan spelen de algemene voorwaarden geen rol tussen partijen. Dit heeft tot gevolg dat geen beroep kan worden gedaan op bijvoorbeeld aansprakelijkheidsbeperkingen of een eigendomsvoorbehoud opgenomen in de algemene voorwaarden.

Als de algemene voorwaarden op een juiste wijze van toepassing zijn verklaard en zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel dan wel de rechtbank, dan kan de wederpartij (waarbij dit voor sommige wederpartijen niet geldt) alsnog er voor zorgen dat de algemene voorwaarden door de rechter buiten spel worden gezet. Uitgangspunt is namelijk dat de algemene voorwaarden voor of uiterlijk tijdens het sluiten van de overeenkomst aan de wederpartij ter hand dienen te worden gesteld (in de praktijk door het overhandigen van de algemene voorwaarden). Het deponeren van algemene voorwaarden en aan de wederpartij aangeven dat deze op verzoek kosteloos zullen worden toegezonden, geldt als het ter hand stellen van de algemene voorwaarden wanneer daadwerkelijke terhandstelling redelijkerwijze niet mogelijk is. Een beroep op de omstandigheid dat de algemene voorwaarden redelijkerwijs niet ter hand kunnen worden gesteld, wordt slechts in uitzonderlijke situaties gehonoreerd, bijvoorbeeld voor de Nederlandse Spoorwegen. Dit betekent dat u dan alsnog mogelijk geen beroep op de algemene voorwaarden kunt doen.

Advies: zorg ervoor dat u de algemene voorwaarden op een juiste wijze van toepassing verklaart, dat u op een correcte wijze met de algemene voorwaarden omgaat en dat u bewijs kunt leveren dat de algemene voorwaarden ter hand zijn gesteld.

Mocht u vragen hebben over de toepasselijkheid van uw algemene voorwaarden, de manier waarop deze gebruikt dienen te worden of de inhoud daarvan, neem dan contact met ons op!