Verbod op nevenwerkzaamheden

Een werknemer heeft in principe recht om naast zijn werk bij uw bedrijf ander werk te doen, zelfs als hij voor dat werk wordt betaald. Wellicht vindt u het niet verstandig dat de betreffende werknemer nevenwerkzaamheden verricht of dat hij daarvoor wordt betaald. In het kader van uw bedrijfsbelangen is het dan voor u als werkgever belangrijk om daar duidelijke afspraken over te maken. Dit kan door middel van het opnemen van een verbod op nevenwerkzaamheden, inclusief bijbehorende boete bij overtreding ervan, in de arbeidsovereenkomst. Ik zet hierna voor u een aantal aandachtspunten op een rij ter zake de omgang met nevenwerkzaamheden van uw medewerkers.

In vrijwel de meeste arbeidsovereenkomsten staat opgenomen dat een werknemer alleen nevenwerkzaamheden mag uitvoeren als hij daarvoor schriftelijke toestemming heeft gekregen van zijn werkgever. Hierbij valt het onderscheid te maken tussen nevenwerkzaamheden die verband houden met het werk dat de werknemer bij uw bedrijf uitvoert, betaalde nevenwerkzaamheden en een absoluut verbod op alle werkzaamheden.

Bij het verrichten van nevenwerkzaamheden gaat het over één van de essenties van de Grondwet. Daarin staat namelijk het recht van vrije arbeidskeuze en het recht op privacy geregeld. Deze rechten eindigen niet als de werknemer bij u in dienst treedt. Het belang van een werknemer bij zijn arbeidskeuze en de invulling van zijn privéleven blijft ook daarna bestaan. Een absoluut of een te strak verbod is daarom vernietigbaar, omdat er dan al vrij snel aan het belang van de werknemer is voorbijgegaan.

Het is voor een groot deel aan u als werkgever om te bepalen wat u uw werknemers toestaat, maar uw regels moeten wel redelijk zijn. Als een van uw werknemers om toestemming vraagt om nevenwerkzaamheden te mogen verrichten mag u dat niet zomaar weigeren. Indien de betreffende medewerker een duidelijk belang heeft bij de nevenwerkzaamheden, bijvoorbeeld extra inkomen, het opdoen van ervaring, parttime werk of de invulling van zijn privéleven, dan kan u daar als werkgever enkel wat tegen doen als door de nevenwerkzaamheden de belangen van uw organisatie (aanzienlijk) in het gedrang komen.

Volledigheidshalve merk ik op dat ook uw werknemers redelijk en billijk moeten handelen. Dit betekent dat bepaalde nevenwerkzaamheden toch verboden kunnen zijn, ook als er geen verbod op nevenwerkzaamheden in de arbeidsovereenkomst staat opgenomen. Een werknemer mag geen nevenwerkzaamheden verrichten waarmee hij concurreert met zijn eigen werkgever. Dit betekent niet dat alle niet concurrerende werkzaamheden zijn toegestaan. Als een werknemer bijvoorbeeld door zijn nevenwerkzaamheden niet meer de arbeidsprestatie kan leveren die u van hem mag verwachten, mag u de betreffende nevenwerkzaamheden verbieden.

Uit het voorgaande blijkt dat een kwestie met betrekking tot een verbod op nevenwerkzaamheden erg casuïstisch kan zijn. Neem bij twijfel of voor advies contact met ons op.