Van een kale kip (failliete of lege BV) valt niet te plukken, of toch wel?

U heeft goederen of diensten geleverd aan een BV, uw factuur aan die BV gestuurd en u wacht vervolgens op de betaling. Die blijft echter uit. Wat blijkt: de BV is kort na het sluiten van de overeenkomst gefailleerd. U dient uw vordering in bij de curator, maar als concurrente crediteur hoeft u niet op een uitkering te rekenen. Een geval zoals bedoeld in het aangehaalde spreekwoord?

 Niet noodzakelijkerwijs! U hebt de mogelijkheid om de bestuurder van de BV persoonlijk aansprakelijk te stellen.

 Dit is niet eenvoudig, want uitgangspunt is dat bestuurders het voordeel van de twijfel genieten. Waar gehakt wordt, vallen immers spaanders. Ondernemen is risico’s nemen en die risico’s verwezenlijken zich ook regelmatig. Het nemen van beslissingen die (achteraf) verkeerd blijken te zijn, is niet onrechtmatig.

 Echter, afhankelijk van de omstandigheden, kan dat anders liggen. Dat is het geval indien de bestuurder die namens de BV de overeenkomst met u is aangegaan op het moment van het sluiten van de overeenkomst wist of behoorde te weten dat: [1] de BV de overeenkomst niet kon nakomen, en [2] de BV geen verhaal biedt c.q. zal bieden voor de schade die u door de niet nakoming door de BV lijdt en/of nog zult lijden. In het zogenaamde Beklamel-arrest (HR 6 oktober 1989) heeft de Hoge Raad uitgemaakt dat een bestuurder van een vennootschap persoonlijk aansprakelijk is, indien aan voornoemde twee vereisten is voldaan.

 Let wel: het toetsmoment is dus het aangaan van de overeenkomst door de bestuurder namens de BV met u. Wanneer de bestuurder op dat moment niet wist en ook niet behoorde te weten dat de BV de overeenkomst niet zou kunnen nakomen dan wel dat de BV geen verhaal zou bieden voor de door u geleden c.q. nog te lijden schade, is hij niet aansprakelijk. Want met de kennis van nu, is het makkelijk om beslissingen uit het verleden als verkeerd te beschouwen.  Die verkeerde beslissingen zijn daarom nog niet onrechtmatig. Dat is pas het geval indien óók met de kennis van toen, die beslissingen als verkeerd moeten worden beschouwd.

 Wilt u weten of een bestuurder in uw geval kan worden aangesproken? Ik ben u graag van dienst.

Mr. M.H.G.Plieger,
Advocaat