UITSLUITING AANSPRAKELIJKHEID TEGEN DERDEN MOGELIJK

Recent heeft de Hoge Raad geoordeeld dat een makelaar-taxateur zijn aansprakelijkheid tegenover een derde kan uitsluiten.

Wat was er in dit geval aan de hand? Bedrijf A heeft een makelaar-taxateur de opdracht verstrekt haar bedrijfspand te taxeren. Deze taxatie was nodig voor een herfinanciering door de Rabobank. De makelaar was hiervan op de hoogte.

In het rapport van de makelaar staat het volgende:
“Dit taxatierapport is uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever ten behoeve van hetgeen omschreven in het doel van de taxatie. Door mij wordt geen verantwoordelijkheid aanvaard bij gebruik door derden, tenzij met schriftelijke toestemming mijnerzijds. Dientengevolge aanvaardt ondergetekende ten aanzien van de inhoud van dit rapport geen verantwoordelijkheid jegens anderen dan opdrachtgever en slechts bij gebruik voor het doel waartoe het is opgemaakt”.

De Rabobank besluit om bedrijf A de gevraagde financiering te verstrekken. Enige tijd later gaat het bedrijf helaas failliet. De Rabobank had als zekerheid een hypotheekrecht op het bedrijfspand, maar het bedrijfspand blijkt achteraf veel te hoog getaxeerd, waardoor er een restschuld overblijft.

Nadat de makelaar voor de fout in de taxatie door de Raad van Toezicht van NVM op de vingers werd getikt, spreekt de Rabobank hem aan voor de geleden schade. Immers, indien de makelaar een correcte taxatie zou hebben verricht, zou Rabobank minder geld aan bedrijf A hebben verstrekt en zou er geen restschuld zijn overgebleven. De Rabobank vordert de restschuld als schade en stelt dat de makelaar zijn zorgplicht heeft geschonden. Echter, zoals hiervoor reeds uiteengezet, had de makelaar zijn aansprakelijkheid tegenover derden juist uitgesloten. 

De grote vraag is nu of deze uitsluiting stand houdt? In dit geval oordeelde de Hoge Raad (net als het Hof) van wel. Nu de Rabobank een grote en professionele partij is in het verstrekken van financieringen, had zij zelf ook een makelaar-taxateur kunnen inschakelen. Dan zou die makelaar verantwoordelijk en aansprakelijk zijn jegens de Rabobank. Zo had ze haar risico’s kunnen inperken. Dit heeft zij echter nagelaten. Zij kan er dan vervolgens niet vanuit gaan dat de makelaar toch aansprakelijk zou zijn.