Strandwacht ontslagen na redden drenkeling

In Florida (VS) is een strandwacht ontslagen, nadat hij een drenkeling had gered buiten zijn eigen zone, aldus AD.nl vandaag. De werkgever gaf als reden aan, dat alle strandwachten er mee bekend zijn dat zij in verband met aansprakelijkheid zich niet buiten hun zone mogen begeven. Kennelijk is de werkgever bang dat de drenkeling een claim in zou dienen als het mis was gegaan, of er claims zouden volgen wanneer er tegelijkertijd ook iets binnen de zone gebeurd en de strandwacht vanwege de reddingsactie buiten de zone was. Zou dit ook in Nederland reden voor ontslag kunnen zijn?

In Nederland is een werkgever bevoegd om regels met sancties op te stellen en deze sancties ook daadwerkelijk op te leggen wanneer werknemers de regels overtreden. De sancties moeten wel redelijk zijn en in verhouding staan tot de overtreding. De regels en sancties moeten bovendien in alle gevallen strikt en op gelijke wijze gehandhaafd worden. Doet een werkgever dat niet, dan loop hij de kans dat een rechter achteraf de sancties zal matigen. Voor meer informatie over dit deelonderwerp verwijs ik u naar ons artikel over de ‘stelende serveerster’.

Gelet op de taken en verantwoordelijkheden van een strandwacht, lijkt mij de regel dat hij zijn zone niet mag verlaten, alsmede de sanctie ontslag bij overtreding, in beginsel redelijk. Echter, hier doet zich de bijzondere omstandigheid voor dat de strandwacht zijn zone heeft verlaten om iemand die (mogelijk) in levensgevaar verkeerde te redden. Grote vraag is nu of deze bijzondere omstandigheid de overtreding rechtvaardigt?

Artikel 450 van de Nederlandse strafwet zegt dat: Hij die, getuige van het ogenblikkelijk levensgevaar waarin een ander verkeert, nalaat deze die hulp te verlenen of te verschaffen die hij hem, zonder gevaar voor zichzelf of anderen redelijkerwijs te kunnen duchten, verlenen of verschaffen kan, wordt, indien de door van de hulpbehoevende volgt, gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of een geldboete van de tweede categorie. Oftewel, indien hij niet had ingegrepen en de drenkeling het niet zou overleven, zou hij in Nederland mogelijk strafbaar zijn geweest.

Uit het voorgaande volgt dat de Nederlandse wetgever het zeer belangrijk vindt dat mensen die (mogelijk) in levensgevaar verkeren direct geholpen  worden. Er is enkel een uitzondering gemaakt voor “gevaar voor zichzelf of anderen”. Het door de strandwacht verlaten van zijn zone brengt niet direct gevaar voor de strandwacht of anderen met zich mee. Zeker niet, wanneer hij zijn vertrek eerst doorgeeft aan collega’s die dan voor waarneming van zijn zone kunnen zorg dragen, hetgeen ook gebeurd als hij met een reddingsactie binnen zijn eigen zone bezig is. Het is dus onwaarschijnlijk dat dit ontslag onder het Nederlandse recht zou standhouden. Ik ben benieuwd hoe de Amerikaanse rechter zal gaan oordelen.