Bent u bekend met de inlenersaansprakelijkheid?

Wanneer u gebruik maakt van werknemers in dienst van een ander, die werken onder uw toezicht, (bijvoorbeeld: uitzendkrachten) bent u de inlener en is de ander de uitlener. Om belastingontduiking en misbruik te voorkomen, is er een wettelijke regeling op grond waarvan de inlener door de belastingdienst aansprakelijk kan worden gesteld, wanneer de uitlener de loonheffingen en/of omzetbelasting met betrekking tot de uitgeleende werknemers niet voldoet. Naast deze inlener kan ook een eventuele doorlener aansprakelijk worden gesteld.
 
Het inlenen van persoon is dus niet zonder risico’s, maar u kunt zich hiertegen beveiligen. Sinds 1 juli 2012 geldt de disculpatie regeling inlenersaansprakelijkheid. De belastingdienst heeft aangegeven dat zij inleners die hieraan voldoen, tot nader order niet aansprakelijk zullen stellen. 
 
1. De uitzendonderneming waarvan u arbeidskrachten inleent voldoet aan de NEN 4400-1 of de NEN 4400-2 norm en is opgenomen in het register van de Stichting Normering Arbeid (SNA);
2. U stort 25% van het factuurbedrag (inclusief omzetbelasting) op de g-rekening van de in het SNAregister opgenomen uitzendonderneming. Als op de omzetbelasting de verleggingsregeling van toepassing stort u 20% van het factuurbedrag*;
3. De betaling op de g-rekening voldoet aan de volgende voorwaarden:
o De factuur van de uitlener voldoet aan de eisen die de Wet op de omzetbelasting daaraan stelt;
o Het nummer of het kenmerk van de overeenkomst waarop de factuur betrekking heeft wordt vermeld;
o Het tijdvak of tijdvakken waarop de gefactureerde prestatie betrekking heeft wordt vermeld;
o De benaming of kenmerk van het werk wordt vermeld;
4. Bij betaling vermeldt u het factuurnummer en voor zover van toepassing, ook de andere identificatiegegevens van de factuur;
5. Uw administratie moet zodanig zijn ingericht dat daarin de gegevens met betrekking tot de inlening, de manurenadministratie en de betalingen direct kunnen worden teruggevonden;
6. U moet de identiteit van de ingeleende werknemer kunnen aantonen;
7. Voor zover van toepassing moet u kunnen aantonen dat de ingeleende werknemer over een geldige verblijfs- of tewerkstellingsvergunning beschikt.
 
*Wanneer het gaat om een in een OESO-land beursgenoteerde uitzendonderneming actief in Nederland, die voor de omzetbelasting en looonheffingen zekerheid heeft gesteld bij de belastingdienst, geldt deze bepaling niet. dergelijke uitzenbureau’s beschikken over een verklaring van de belastingdienst dat hieraan niet hoeft te worden voldaan en de disculpatieregeling toch van toepassing is.
 
Let op de disculpatieregeling kan altijd weer wijzigen, check voor de actuele status altijd (de website van) de belastingdienst.