Straf voor kroegbaas na sterven dronken klant.

Een voormalige Belgische kroegbaas is tot 4 maanden voorwaardelijk veroordeeld, omdat hij 3 jaar terug een klant zo dronken voerde dat die eraan overleed, aldus de Telegraaf deze week. Hoe zit dit nu in Nederland?

Het toedienen van bedwelmende drank (zoals de wet het zegt) is strafbaar voor zover er jeugdigen in het spel zijn en/of er sprake is van nader omschreven omstandigheden die in strijd zijn met de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid. Een en ander is geregeld in het Wetboek van Strafrecht en de Drank-en Horecawet.

Artikel 252, lid1, aanhef onder 1 bepaalt dat het verboden is alcohol te verstrekken aan iemand die kennelijk dronken is. Overtreding wordt bedreigd met een gevangenisstraf van ten hoogste negen maanden of een geldboete van € 7400,-; wanneer het feit zwaar lichamelijk letsel dan wel de dood ten gevolge heeft gehad wordt het strafmaximum zes jaar gevangenisstraf of een geldboete van € 18.500,-, respectievelijk negen jaar of € 74.000,-. Voor alle varianten geldt de bijkomende straf dat wanneer het misdrijf in het beroep wordt begaan, ook de ontzetting van de uitoefening van het beroep kan worden uitgesproken.

Artikel 20, lid 7 van de Drank-en Horecawet bepaalt dat het verboden is in een horecalokaliteit of op een terras de aanwezigheid toe te laten van een persoon die in kennelijke staat van dronkenschap verkeert.

Aan horecaondernemers en leidinggevend personeel in de horeca worden de nodige eisen gesteld om op een verantwoorde wijze een horecabedrijf te exploiteren. Meer en meer wordt er door de gemeentelijke overheid capaciteit gestoken in de handhaving van de regels die voor de horeca gelden. Dit betreft dan de zogenaamde bestuursrechtelijke handhaving, die naast de strafrechtelijke handhaving kan worden uitgeoefend. Via de  bestuursrechtelijke handhaving kan overtreding van – onder meer – genoemde bepalingen van het Wetboek van Strafrecht en/of Drank en Horecawet dus ook het gevolg hebben dat vergunning(en) tijdelijk of zelfs definitief wordt/worden ingetrokken.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met onze specialist strafrecht en bestuursrecht Mr. Bram van Roo.