Kinderen beter af door bemiddelen in plaats van procederen bij scheiding

Kinderen beter af door bemiddelen in plaats van procederen bij scheiding

Op 1 april 2014 is het Adviesrapport vechtscheiding door de Kinderombudsman gepresenteerd. Hieruit volgt ondermeer dat in de periode tijdens en rondom een echtscheiding de familieverhoudingen veranderen en de emoties hoog kunnen oplopen. Als de ouders er in slagen om met elkaar in gesprek te blijven en in een vroeg stadium met elkaar tot goede afspraken te komen, kan schade bij kinderen worden voorkomen. Het is niet zozeer de scheiding zelf die schade oplevert maar het ontstaan en het aanhouden van de conflicten. Vooral kinderen die langdurige en frequente conflicten tussen hun ouders hebben meegemaakt hebben een verhoogd risico op problemen.

In de praktijk blijkt dat hoogopgeleide ouders relatief vaak in een vechtscheiding belanden en bij de rechter komen voor bijvoorbeeld een OTS bij scheidingsproblemen. Professionals verklaren dit uit het feit dat deze ouders over de vaardigheden en de financiën beschikken om lang door te procederen tegen de ex-partner. Maar ook minder hoogopgeleide ouders komen in een dergelijke situatie terecht. De ervaring van professional is dat als er gedurende de relatie sprake was van slechte communicatie tussen ouders, die dynamiek zich na de scheiding voortzet.

Er zijn grofweg drie categorieën scheidende ouders te onderscheiden:

  1. De ouders die in (zekere mate van) harmonie en overleg (al dan niet met behulp van vrijwillige mediation) komen tot afspraken over invulling van hun ouderschap, die tot (redelijke) tevredenheid is van alle betrokkenen.

  2. De ouders bij wie de emoties zo hoog oplopen dat zij het gesprek met elkaar alleen kunnen voeren met professionele begeleiding, en bij wie de afspraken zeer moeizaam tot stand komen. Zij bevinden zich op het randje van een vechtscheiding.

  3. De ouders bij wie de onderlinge communicatie louter conflictueus verloopt en bij wie het treffen van de ex-partner een doel lijkt te zijn geworden. Zij verliezen het belang van de ander en van de kinderen uit het oog en staan continu in de vechtstand.

Uitsluitend in de derde categorie is er daadwerkelijk sprake van een vechtscheiding. Echter ook in de eerste twee categorieën kunnen kinderen schade oplopen.

De eerste conclusie van de Kinderombudsman is dat de term “het belang van het kind” te vaak als holle frase wordt gebruikt. Ouders moeten hun focus verleggen. Zij moeten verantwoordelijkheid nemen en inzien dat ze zich moeten richten op hun gezamenlijke belang als ouders, namelijk het welzijn van hun kind. De tweede belangrijke conclusie is dat als er in een vroeger stadium zicht komt op de situatie rond kinderen, en een inschatting kan worden gemaakt of er een vechtscheiding op handen is, er een preventief passend hulpaanbod kan worden ingezet.

Nederland moet toe naar een model waarin  verplichte mediation, verplichte voorlichting voor ouders en de inzet van een regierechter standaardpraktijk worden . Het standaard inzetten van een bijzonder curator is daarbij een typisch Nederlandse, maar essentiële toevoeging.

Indien u vragen heeft over mediation, een overlegscheiding of een eenzijdige echtscheiding kunt u terecht bij de familierechtadvocaten bij Van As advocaten.

mr. Fiona van Bentum, gespecialiseerd familierechtadvocaat.