De nieuwe Franchisewet

Goed werk heeft tijd nodig, moet de wetgever gedacht hebben. Het heeft lange geduurd voordat nu in de wet regels zijn opgenomen voor franchising. Aanleiding voor deze Wet, was de al jaren spelende problemen tussen de rechtspositie van de franchisegever en de franchisenemer. Zo stond de franchisenemer vaak zwak in procedures waarin het ging om de vraag welke informatie de franchisegever aan de franchisenemer moest verstrekken. Wel was duidelijk dat de informatie die werd verstrekt juist moest zijn, maar dat was niet zo duidelijk als de franchisegevers werkte met prognoses. De nieuwe wet moet op 1 januari 2021 ingaan.

Bij franchise is de kern van de samenwerking gebaseerd op de gedachte dat de franchisenemer alle relevante informatie van de franchisegever krijgt, zodat hij een weloverwogen ondernemingsplan en financiële inschatting kan maken. Daarnaast zijn de afgesproken vergoedingen die de franchisenemer moet betalen afgestemd op de prognoses over omzet en kosten. Als achteraf blijkt dat die informatie onvolledig of onjuist was, kan de basis voor de samenwerking wegvallen, mede om dat het vertrouwen onherstelbaar is beschadigd. 

De franchisegever wordt nu verplicht om aan de mogelijke franchisenemer tijdig en volledig alle relevante informatie te verschaffen voor het sluiten van de franchiseovereenkomst. Binnen vier kalenderweken nadat de franchisenemer heeft ontvangen, mag de franchiseovereenkomst niet tot stand komen.

Tijdens de looptijd van de franchiseovereenkomst zijn partijen verplicht om minimaal één keer per jaar te overleggen en moet tijdig informatie worden verschaft. Daarnaast bevat de nieuwe wetgeving ook een zogeheten “goodwillbepaling” en een bepaling over een “concurrentiebeding” nadat de franchiseovereenkomst is geëindigd.

Met deze Wet is een stap voorwaarts gezet in de informatie-uitwisseling en het verkleinen van de informatieongelijkheid tussen franchisegever en franchisenemer. Een kritische noot is wel dat een aantal bepalingen heel ruim is geformuleerd. Daarnaast is niet vastgelegd wat wordt bedoeld met noodzakelijke informatie.

Alle reden om ook in de toekomst bij het aangaan van een franchiseovereenkomst zorgvuldige juridische bijstand te zoeken. Wij staan u graag bij.

Contactpersoon