De Franchise quick scan

De nieuwe Wet franchise treedt op korte termijn in werking. Voor franchisegevers & -nemers is het noodzakelijk om nu al te beoordelen of lopende of te sluiten franchiseovereenkomsten aan deze toekomstige wet voldoen. U bent van ons gewend dat wij u op voorhand realistisch informeren over ontwikkelingen en desgewenst uw contracten screenen. Om ervoor te zorgen dat u ook op dit punt in 2021 volledig up-to-date bent, introduceert Van As de “Franchise quickscan”. Een handige tool die de franchiseovereenkomsten screent op de wettelijke eisen. 

Zodra de Wet in werking is getreden, zal deze direct gelden voor alle franchiseovereenkomsten die na de inwerkingtreding worden gesloten. Bestaande franchiseovereenkomsten zullen mogelijk aangepast moeten worden. Voor de wetsartikelen over goodwill, non-concurrentie en formulewijzigingen geldt daarbij een overgangsperiode van 2 jaar, waarbinnen lopende franchiseovereenkomsten moeten zijn aangepast.

Voor nieuw te sluiten franchiseovereenkomsten heeft de franchisegever een informatieverplichting. De informatie moet ten minste vier weken voor het sluiten van de overeenkomst worden verstrekt aan de franchisenemer. Het gaat onder meer om de concept franchiseovereenkomst en een weergave van te betalen vergoedingen en verlangde investeringen. 

De quick-scan
De nieuwe Wet bepaalt wat er in de overeenkomst moet zijn geregeld. Gelukkig hebben we daarnaast ook ruime ervaring met franchiseformules zodat we kunnen adviseren bij de nieuwe contracten.

Wat doen we met de quickscan?
De quickscan toetst franchiseovereenkomsten aan alle artikelen uit de Wet franchise. De scan houdt rekening met:

  • het precontractuele informatieproces;
  • definities;
  • de bepalingen van de franchiseovereenkomst zelf;
  • het franchisehandboek
  • de verhoudingen tussen franchisegever en franchisenemer;
  • de plicht tot informatieverstrekking;
  • de verplichtingen franchisegever;
  • de verplichtingen franchisenemer;
  • de overlegstructuur..

Wet franchise quickscan
Om het voor u makkelijk te maken kunnen we de lopende of nog te sluiten franchisecontracten beoordelen en kan een Franchiseovereenkomst, mocht nodig zijn, in overleg worden aangepast. Op deze manier voldoen de franchiseovereenkomsten aan de wettelijke vereisten voordat de nieuwe Wet franchise in werking treedt.

Contactpersoon