Beslag op of buitengebruikstelling van auto

Wanneer je dat overkomt is dat erg vervelend, zeker wanneer je het gebruik van de auto niet kunt missen.

Een auto kan om verschillende redenen in beslag worden genomen.

In dit artikel beperk ik mij tot het strafrechtelijk beslag op de auto en tot het fenomeen van buitengebruikstelling van een voertuig, hetgeen als beslag wordt ervaren.

Het beslag kan dienen voor waarheidsvinding in het kader van een strafbaar feit. De inbeslagneming moet dan redelijkerwijs kunnen bijdragen aan het aan de dag brengen van de waarheid ter zake van het strafbare feit waarvan de verdenking bestaat. Reden kan ook zijn om wederrechtelijk voordeel aan te tonen. Daarvoor is tenminste het vermoeden nodig dat de verdachte veroordeeld wordt wegens het begaan van een strafbaar feit en daar wederrechtelijk voordeel van heeft genoten.

Vervolgens zijn in de wet nog twee gronden benoemd voor beslag. Onder bepaalde voorwaarden kunnen ook voorwerpen in beslag worden genomen tot bewaring van het recht tot verhaal voor een naar aanleiding van het misdrijf op te leggen boete, dan wel tot verhaal voor een naar aanleiding van dat misdrijf op te leggen verplichting tot betaling van een geldbedrag aan de staat ter ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel.

De wet geeft de mogelijkheid om een klaagschrift in te dienen tegen het beslag. Het is verstandig om het advies van een advocaat te vragen.

De buitengebruikstelling van een auto is een bijzondere vorm van beslag en is in feite een pressiemiddel om betaling van openstaande boetes af te dwingen. Dit pressiemiddel is geregeld in de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften en kan worden toegepast door de officier van justitie bij het arrondissementsparket Noord-Nederland. De officier van justitie kan tot uiterlijk vijf jaar nadat de opgelegde administratieve sanctie onherroepelijk is geworden van zijn bevoegdheid gebruik maken. De buitengebruikstelling duurt ten hoogste vier weken. Na deze periode zal de auto ( of ander voertuig ) worden overgedragen aan de Dienst der Domeinen.

Voor de volledigheid vermeld ik dat laatstgenoemd dwangmiddel ook kan worden toegepast op motorfietsen, kentekenplichtige aanhangwagens en brom- en snorfietsen.

Als de rechthebbende het voertuig niet binnen twaalf weken na aanvang van de buitengebruikstelling  heeft afgehaald ( na betaling van het verschuldigde bedrag zijnde het bedrag van de sanctie met verhogingen, en met de kosten van overbrenging en bewaring) dat wordt die geacht het recht op het voertuig te hebben opgegeven in welk geval de officier van justitie de bevoegdheid heeft om de auto te doen verkopen of te doen vernietigen. Die bevoegdheid bestaat ook binnen de voornoemde termijn van vier weken indien de waarde van de auto niet meer opweegt tegen de gemaakte kosten.

Word je geconfronteerd met beslag of buitengebruikstelling, wacht dan niet af maar vraag advies !

Bram van Roo, advocaat