Veranderingen in de kindregelingen 2015

Vanaf 2015 zijn er 4 regelingen die ouders financieel ondersteunen te weten: de kinderbijslag, het kindgebonden budget, de combinatiekorting en de kinderopvangtoeslag. Alle overige regelingen komen te verdwijnen. De regels voor de combinatiekorting en de kinderopvangtoeslag veranderen niet. Sommige regels rondom de kinderbijslag en het kindgebonden budget zullen veranderen.

Met ingang van 1 januari 2015 komt de alleenstaande ouderkorting te vervallen. Volgens de nieuwsbrief van Split Online van oktober 2014 komt in plaats daarvan de alleenstaande ouderkop in het kindgebonden budget. De zogenaamde alleenstaande ouderkop bedraagt € 2.800,00. Het drempelinkomen zal € 19.767,00 zijn met een afbouw zoals volgt uit lid 7 van artikel 2 van de Wet op het Kindgebonden Budget.

De werking van de alleenstaande ouderkorting en de alleenstaande ouderkop zijn verschillend. De alleenstaande ouderkorting is een korting op de te betalen inkomstenbelasting. Als er geen inkomstenbelasting hoeft te worden voldaan, dan heeft de alleenstaande ouderkorting geen effect. De alleenstaande ouderkop is een toeslag. Deze toeslag is niet afhankelijk van de belastingbetaling van de rechthebbende.

Een ander verschil is dat de alleenstaande ouderkorting het werken voor een alleenstaande ouder aantrekkelijker maakt. De regeling is niet bedoeld als tegemoetkoming in de kosten van de kinderen. Het kindgebonden budget is daarentegen een directe tegemoetkoming in de kinderkosten voor mensen met lagere inkomens.

Het is nu de vraag hoe de alleenstaande ouderkop zal worden gekwalificeerd door de expertgroep alimentatienormen. Als extra inkomen in de draagkracht (splitsing van het kindgebonden budget) of volledig als vermindering van de door de ouders in te vullen behoefte (conform de huidige regeling). Hopelijk zal dit snel duidelijk worden.

Voor meer informatie kunt u contactr opnemen met mr Fiona van Bentum of een van onze andere familierechtadvocaten.