Toch overgangsrecht transitievergoeding voor contracten voor bepaalde tijd.

De Tweede Kamer heeft zojuist ingestemd met het voorstel van minister Asscher om toch een overgangsregeling te treffen ten aanzien van de transitievergoeding.

Met ingang van 1 juli 2015 is er een transitievergoeding verschuldigd indien een dienstverband eindigt op initiatief van de werkgever en het dienstverband op dat moment tenminste 24 maanden heeft bestaan.

Voor het bepalen van het recht op de hoogte van deze vergoeding tellen arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd mee, voor zover deze elkaar hebben opgevolgd met een tussenpoos van niet meer dan 6 maanden. Er wordt daarbij alleen gekeken naar de duur van de arbeidsovereenkomst zelf en niet naar de tussenliggende perioden. Concreet: indien een werknemer in 3 jaar telkens 7 maanden per jaar heeft gewerkt, is er geen aanspraak op een transitievergoeding, omdat er dan 21 maanden is gewerkt.

Om nu te voorkomen dat werknemers die nu op basis van een tijdelijke overeenkomst werkzaam zijn, massaal hun baan verliezen om onder de gevolgen van de transitievergoeding uit te komen (met name de seizoenswerknemers), zijn er alsnog een overgangsregeling in het leven geroepen.

Deze regelingen luiden als volgt:

[1] Indien een werkgever de werknemer de garantie geeft dat hij binnen 6 maanden weer aan de slag kan, te rekenen vanaf het moment waarop een tijdelijke arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt, is de werkgever (nog) geen transitievergoeding verschuldigd. Voorwaarde is logischerwijs wel dat hij dan ook daadwerkelijk binnen die termijn alsnog in dienst treedt. De periode blijft meetellen in de totale duur van het dienstverband, indien er op een later moment wel een vergoeding verschuldigd is.

[2] Daarnaast wordt voor het bepalen van de hoogte van de transitievergoeding geen rekening gehouden met de arbeidsovereenkomsten die voor 1 juli 2012 zijn geëindigd en elkaar met een onderbreking van meer dan 3 maanden hebben opgevolgd (of een kortere termijn indien die termijn gold op basis van de cao). Tijdelijke arbeidsovereenkomsten die elkaar na 1 juli 2012 met een periode van ten minste 6 maanden opvolgen tellen wel mee voor het bepalen van de hoogte van de transitievergoeding.

[3] Tot slot gaat gelden dat wanneer een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd op of na 1 juli 2015 wordt aangegaan, voorafgaande arbeidsovereenkomsten die voor die datum zijn geëindigd en onderbroken zijn geweest met een periode langer dan 3 maanden( of de termijn die gold op grond van de cao) niet worden meegeteld bij het bepalen van de transitievergoeding.

Het vorenstaande laat maar weer zien dat de nieuwe regelgeving nog volop in beweging is en de praktijk roept om praktische aanpassingen om onbedoelde neveneffecten van de nieuwe regeling te voorkomen.

Heeft u vragen over het nieuwe arbeidsrecht en wat dit voor u gaat betekenen, neem contact op met Marlies Oogjen.