Relatie voorbij? Laat je direct voorlichten door een advocaat!

Het komt regelmatig voor dat mensen bij een verbreking van een samenleving of bij een scheiding in onderling overleg afspraken met elkaar maken. Uiteraard is het goed om zoveel mogelijk zaken in onderling overleg met elkaar te regelen. Wel is het belangrijk dat men op de hoogte is van de rechten en plichten wanneer afspraken worden gemaakt, zodat de afspraken bewust kunnen worden gemaakt. Het is mij gebleken dat mensen soms afspraken maken uit een schuldgevoel of omdat zij onder druk staan van de ex-partner, afspraken waar ze later spijt van hebben. Uit onderstaande uitspraak volgt dat mondelinge afspraken rechtens kunnen worden afgedwongen.

Onlangs heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden geoordeeld dat de afspraak tussen partijen dat de vrouw aan de man € 30.000 zou betalen een mondelinge overeenkomst en een natuurlijke verbintenis is.

Wat was het geval? Partijen hebben een affectieve relatie gehad en hebben 10 jaar met elkaar samengewoond, zonder schriftelijke samenlevingsovereenkomst. Vervolgens heeft de vrouw twee maal € 7.500 en drie maal € 2.500, derhalve in totaal € 22.500 aan de man voldaan.

Ter afwikkeling van hun samenleving hebben partijen na hun uiteengaan afgesproken dat de vrouw aan de man een bedrag van € 30.000 zou voldoen. Ter zitting hebben partijen een en ander nog eens beaamd. De vrouw gaf aan dat de man nogal dwingend was en dat zij daarom instemde, maar ook dat zij niet wilde dat de man met alleen een plastic tas met spullen op straat zou komen te staan en hij iets nodig had om zijn leven weer op te bouwen. Uit alles bleek volgens het hof dat er wilsovereenstemming was over de betaling van € 30.000. De door partijen gemaakte afspraak wordt dan ook aangemerkt als een mondelinge overeenkomst. Dat aan deze overeenkomst geen verplichting tot verdeling van een gemeenschap, dan wel afrekening krachtens huwelijkse voorwaarden of een samenlevingsovereenkomst ten grondslag lag, doet aan het bestaan van de overeenkomst niet af. Partijen zijn vrij om overeenkomsten te sluiten en van strijd met enig wettelijke bepaling dan wel met de goede zeden is niet gebleken.

De vrouw voert nog aan dat de afspraak niet kan worden nagekomen omdat er sprake zou zijn van een natuurlijke verbintenis. Het hof overweegt echter dat zo er sprake is van een natuurlijke verbintenis, de vrouw miskent dat deze natuurlijke verbintenis door de mondelinge overeenkomst is omgezet in een rechtens afdwingbare verbintenis. De vrouw moest alsnog het resterende bedrag voldoen van € 7.500.

Uit het bovenstaande volgt dat het verstandig kan zijn om eerst een advocaat te raadplegen voordat er in onderling overleg afspraken /overeenkomst worden gesloten.

Mocht u vragen hebben, dan kunt u terecht bij ons team van familierechtadvocaten.

Contactpersoon