Partneralimentatie ontvangen vs. eigen inkomen vergaren

Het is een onderwerp in ontwikkeling, de inspanningsverplichting van degene die partneralimentatie ontvangt. In de wet staat in artikel 1:157 lid 1 BW:

“De rechter kan bij de echtscheidingsbeschikking of bij latere uitspraak aan de echtgenoot die niet voldoende inkomsten tot zijn levensonderhoud heeft, noch zich in redelijkerheid kan verwerven, op diens verzoek ten laste van de andere echtgenoot een uitkering tot levensonderhoud toekennen.”

Maar wat houdt het in: “noch zich in redelijkerheid kan verwerven”. Daar kan geen concrete invulling aan worden gegeven en hangt af van de omstandigheden van het geval. Omstandigheden die mee kunnen spelen zijn bijvoorbeeld de vraag of er nog voor minderjarige kinderen gezorgd behoeft te worden en wat het arbeidsverleden is.

Nu is de situatie ten tijde van de echtscheiding vaak zo dat degene die minder of helemaal geen inkomen had, niet direct voor eigen inkomen kan zorgen en er een partneralimentatie wordt vastgesteld. Dit betekent echter niet dat er vervolgens stil gezeten kan worden.

Het Gerechtshof Den Haag overweegt in haar beslissing van 29 juni 2016 (ECLI:GHDHA:2016:2308) het volgende:

“Het hof neemt voorts in aanmerking dat ook naar maatschappelijke normen van de vrouw mag worden gevergd dat zij verantwoordelijkheid neemt om – naarmate de jaren na de echtscheiding verstrijken – te trachten in haar eigen levensonderhoud te gaan voorzien. De tendens van de afgelopen jaren is dat algemeen wordt aangenomen dat van een onderhoudsgerechtigde kan en mag worden verwacht dat deze na een echtscheiding zoveel mogelijk in zijn eigen levensonderhoud voorziet.”

Een onderhoudsgerechtigde dient zich in te spannen om in eigen levensonderhoud te voorzien en een onderhoudsplichtige heeft het recht om periodiek te (laten) toetsen of de onderhoudsgerechtigde voldoet aan de op hem/haar rustende inspanningsverplichting.

Indien u al jaren partneralimentatie betaalt en u heeft het gevoel dat uw ex-echtgenoot stil zit, raad ik u aan de situatie voor te leggen aan een van onze familierechtadvocaten om te bezien of er een mogelijkheid is om de partneralimentatie te wijzigen en wellicht wel op nihil te stellen.

Eva Zaunbrecher-Boschloo,  advocaat