Op 1 juli wijzigt het arbeidsrecht! (update)

Update: Recent is bekend geworden dat de wijzigingen niet per 1 juli 2014, maar per 1 januari 2015 ingaan

De regering wil per 1 juli 2014 toch een deel van de Wet werk en zekerheid laten ingaan. Op dit moment staat dat nog niet vast, maar als de wet wordt ingevoerd, heeft dit met name belangrijke consequenties voor de arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd.  De belangrijkste consequenties staan hieronder op een rij.

proeftijd

Sluit u na 1 juli 2014 een contract af voor bepaalde tijd voor de duur van 6 maanden of korter, dan mag u geen proeftijd meer afspreken. Doet u dat wel, dan is de proeftijd nietig en kunt u daar geen gebruik van maken. Is er sprake van een contract voor de duur van bijvoorbeeld 7 maanden, dan mag er wel een proeftijd worden afgesproken. Zorg ervoor dat de proeftijd altijd schriftelijk wordt aangegaan en  houdt er rekening mee dat de proeftijd voor contracten van 2 jaar of korter niet langer mag zijn dan 1 maand (tenzij de van toepassing zijnde cao iets anders bepaalt). Voor arbeidsovereenkomsten met een duur van 2 jaar of langer geldt een proeftijd van maximaal 2 maanden. Spreek je een langere proeftijd af dan is de gehele proeftijd nietig en wordt deze beschouwd als niet overeengekomen.

concurrentiebeding

Ook kunt u, in beginsel, geen concurrentiebeding meer overeenkomen in een contract voor bepaalde tijd als de arbeidsovereenkomst na 1 juli 2014 wordt gesloten.  Dat is alleen mogelijk indien er sprake is van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Als dat aan de orde is, zult u onderbouwd moeten motiveren, waarom het van belang is dat de werknemer na het einde van zijn dienstverband niet bij de concurrent mag gaan werken. Heeft u geen motivatie opgenomen in het concurrentiebeding, dan is het beding nietig. Is er wel een sprake van een onderbouwing, dan kan een werknemer, zo hij het er niet mee eens is, dit voorleggen aan een rechter. Dat laatste is nu ook al het geval. Als u een deugdelijk belang heeft, zorg er dan voor dat dit goed gemotiveerd in het concurrentiebeding zelf is opgenomen.

Het gaat hierbij om contracten die worden aangegaan per 1 juli 2014. Contracten die zijn aangegaan voor 1 juli 2014 en pas eindigen na de invoering van de wet, blijven gewoon geldig. Pas bij verlenging van het contract gaan de regels omtrent het concurrentiebeding gelden.

Aanzegtermijn einde contract bepaalde tijd

Tot slot is nog van belang te weten dat er een wettelijke aanzegtermijn gaat gelden bij het beëindiging van contracten voor bepaalde tijd. U bent bij contracten voor bepaalde tijd van 6 maanden of langer, verplicht om een maand van te voren te melden of u de arbeidsovereenkomst al dan niet gaat verlengen. Gaat u het contract verlengen, bent u ook verplicht te melden onder welke voorwaarden u dat doet. Bent u voornemens het contract te beëindigen en neemt u de aanzegtermijn niet in acht, dan bent u gehouden een vergoeding te betalen voor dat deel van de termijn die u niet in acht heeft genomen. Dus, zegt u bijvoorbeeld een week te laat aan dat u het contract niet gaat verlengen, dan bent u een week aan loon verschuldigd bij wijze van schadevergoeding. Een werknemer moet daarop wel een beroep doen, te weten binnen 2 maanden na einde van het dienstverband.

Let wel het gaat hier om een aanzegtermijn die u moet hanteren als u heeft afgesproken dat het contract voor bepaalde tijd van rechtswege laat eindigen. Dit is wat anders dan een opzegtermijn. Heeft u afgesproken dat voor het laten eindigen van het contract een opzegtermijn in acht moet worden genomen, dan moet u als werkgever eerst toestemming vragen aan het UWV  voordat u de overeenkomst kunt laten eindigen.

De aanzegtermijn geldt niet voor contracten die eindigen binnen 1 maand na invoering van de wetswijziging. Wordt de wet inderdaad met ingang van 1 juli 2014 ingevoerd, en eindigt het contract van rechtswege op 1 augustus 2014 dan hoeft u nog geen aanzegtermijn te hanteren. Eindigt het contract na deze datum, dan geldt ook voor lopende contracten de aanzegtermijn.

De wet werk en zekerheid omvat verdergaande regels omtrent wijziging van het ontslagrecht en de beperking van de keten van contracten voor bepaalde tijd. Worden de wijzigingen door de Eerste Kamer goedgekeurd, dan zullen die wetswijzigingen per 1 juli 2015 worden ingevoerd. Het spreekt voor zich dat wij u te zijner tijd hier graag nader over informeren.

Heeft u arbeidsrechtelijke vragen, ik ben u graag van dienst.

 

Marlies Oogjen, advocaat