Ondernemingsraad (OR) vaak gepasseerd

Meer dan de helft van de ondernemingsraden is van mening dat zij ten onrechte niet bij alle belangrijke besluiten om advies worden gevraagd, aldus bericht NU.nl.
 
Een OR is een medezeggenschapsorgaan binnen een onderneming en is verplicht bij bedrijven die 50 of meer werknemers in dienst hebben of indien de CAO dit bepaald. Indien er een OR is, heeft deze een aantal rechten en plichten welke zijn vastgelegd in de Wet op de Ondernemingsraden.
 
De OR kent 4 belangrijke rechten:
[1] Overlegrecht: Recht op overleg met de directie over de gang van zaken binnen de onderneming. 
[2] Adviesrecht: Recht om de directie vooraf te adviseren over belangrijke besluiten binnen de onderneming (bijv. fusie of overname). De directie moet dit advies meenemen in haar besluitvorming. Indien de directie tegen het advies ingaat, moet zij 1 maand wachten, in welke periode de OR naar de rechter kan stappen om het besluit proberen tegen te houden.
[3] Instemmingsrecht: Bij belangrijke besluiten op het personele vlak (bijv. werktijden en arbeidsomstandigheden) is vooraf instemming van de OR en anders vervangende goedkleuring door de rechter nodig.
[4] Initiatiefrecht: Recht om de directie voorstellen te doen over de gang van zaken binnen de onderneming.
 
Wanneer de directie ten onrechte de OR haar adviesrecht of instemmingsrecht ontneemt, kunnen besluiten achteraf ongeldig zijn.