Nieuwe wet: Boete bij niet tijdige beslissing overheid.

Sinds 1 oktober 2009 is de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen van kracht. Voor iedereen die een aanvraag of bezwaarschrift bij de overheid indient, heeft deze wet gevolgen.

De wet moet ervoor zorgen dat er snel op uw aanvraag of bezwaarschrift wordt beslist. Overschrijdt de overheid de wettelijke of redelijke beslistermijn dan kunt u een brief sturen waarin u het bestuursorgaan ( bijv. een gemeente) in gebreke stelt. In die brief vraagt u om een dwangsom. Het bestuursorgaan heeft dan twee weken de tijd om alsnog een beslissing te nemen.Gebeurt dit niet dan heeft dit gevolgen voor het bestuursorgaan, te weten:

  • de dwangsom begint automatisch te lopen. U heeft recht op een dwangsom voor elke dag dat de beslistermijn wordt overschreden. De dwangsom loopt hoogstens 42 dagen en bedraagt maximaal 1260 euro
  • u kunt direct in beroep gaan bij de rechter. Verklaart de rechter uw beroep gegrond dan is het bestuursorgaan alsnog verplicht binnen twee weken te beslissen.

Het kan nodig zijn in uw belang of in het algemeen belang dat er meer tijd nodig is voor het nemen van een weloverwogen beslissing. In een aantal gevallen kan de beslistermijn worden verlengd. Over de opschorting van de termijn dient u te worden geïnformeerd.

De procedure in stappen:
1. u dient een aanvraag of bezwaarschrift in
2. de beslistermijn verstrijkt zonder beslissing
3. als aanvrager stelt u het bestuursorgaan waarbij u de aanvraag of het bezwaarschrift heeft ingediend in gebreke; twee weken verstrijken zonder beslissing
4. de dwangsom gaat automatisch lopen (max. 42 dagen en 1260 euro) en u kunt direct beroep instellen bij de rechtbank
5. als u direct beroep heeft ingesteld bij de rechtbank en de rechter verklaart uw beroep gegrond, dan moet het bestuursorgaan alsnog binnen twee weken beslissen.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met mr. Bram van Roo.