Mediation verplicht?

In veel familiezaken volgt in de procedure een aanbod tot mediation. Dat wil kort gezegd zeggen, dat geprobeerd wordt om buiten de rechter om een oplossing te vinden voor het gerezen geschil onder begeleiding van een onafhankelijke derde (de mediator).

Deelname aan mediation is in beginsel vrijwillig. Opmerkelijk is dan ook een uitspraak van het Gerechtshof Leeuwarden van 27 april 2010, waarin forse consequenties worden verbonden aan de weigerachtige houding van één van de partijen om deel te nemen aan mediation.

In voornoemde zaak werd geprocedeerd over het halen en het brengen van de kinderen. Het halen en brengen van de kinderen verliep bijzonder moeizaam, mede vanwege de slechte communicatie tussen de ouders. De kinderen waren hiervan de dupe en ondervonden hiervan hinder. Het Gerechtshof meende dat juist daarom het geschil door middel van mediation zou moeten worden opgelost. De moeder stond hier positief tegenover, de vader niet. Het Gerechtshof heeft daarop geoordeeld dat zolang de vader weigerachtig blijft om met de moeder in overleg te treden en toe te werken aan een oplossing in overleg, het halen en brengen van de kinderen volledig voor zijn rekening dient te komen. Daarmee werd tegemoet gekomen aan de wens van de moeder.

Let op ! Het zonder meer weigeren van een aanbod tot mediation kan dus grote gevolgen hebben. 

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met mr. Marie Louise van As.