Mag werkgever mondkapje verplichten?

Ja, oordeelt de Rechtbank Midden-Nederland recent in kort geding. Een werkgever kan werknemers eenzijdig verplichten om in het bedrijfspand een mondkapje te dragen (behoudens ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging). Een werknemer die zich hier niet aan houdt, kan de toegang tot het werk worden ontzegd. Daarbij kan de loondoorbetaling worden opgeschort.

Werkgevers mogen op grond van artikel 7:660 BW werkinstructies aan hun werknemer geven. Een werknemer dient deze instructies op te volgen, tenzij deze onredelijk is. Een instructie kan onredelijk zijn wanneer deze bijvoorbeeld geen redelijk doel dient en/of geen geschikt middel is om dat doel te bereiken.

De kantonrechter is van oordeel dat de verplichting om in het bedrijfspand een mondkapje te dragen, hier een redelijk doel dient. Enerzijds omdat iedere werkgever haar werknemers dient te beschermen. Anderzijds omdat een werkgever ook haar eigen bedrijfsbelangen mag beschermen en iedere zieke werknemer bedrijfsschade veroorzaakt. De kantonrechter oordeelt verder dat over de effectiviteit van mondkapjes wordt getwist, maar dat het maatschappelijk gezien wel een aanvaard middel is. Dat het mondkapje inbreuk maakt op de persoonlijke levenssfeer van de werknemer doet aan het voorgaande niets af, aldus volgens de kantonrechter.

Opvallend is ook dat de kantonrechter oordeelt dat een werkgever kan volstaan met één instructie voor alle werknemers. De werkgever hoeft in beginsel dus dus geen onderscheidt te maken tussen de verschillende functies.

Contactpersoon