Limitering, beëindiging of nihilstelling partneralimentatie

Sinds 1994 bedraagt de duur van partneralimentatie volgens de wet  twaalf jaar. Uitsluitend indien de duur van het huwelijk niet meer bedraagt dan vijf jaar en uit dit huwelijk geen kinderen zijn geboren eindigt de verplichting tot levensonderhoud van rechtswege na het verstrijken van een termijn die gelijk is aan de duur van het huwelijk.

Er is wel een maatschappelijk discussie gaande over de alimentatieduur.

De Tweede Kamer heeft op 22 april 2014 een wetsvoorstel om de duur van partneralimentatie te verkorten van twaalf jaar tot vijf jaar verworpen.

Er loopt nog wel een ander wetsvoorstel  dat gaat over limitering van de alimentatieduur. Uitgangspunt in dit voorstel is om de partneralimentatie te baseren  op verlies aan verdiencapaciteit door het huwelijk. De alimentatie is bedoeld als overbrugging tot de onderhoudsgerechtigde werk heeft gevonden. Het is nog onduidelijk of dit voorstel zal worden aangenomen en wet zal worden.

In het Echtscheidingsbulletin (EB 2014/34) heeft mr. van Yperen-Groenleer een helder artikel geschreven over het effect van tijdsverloop op behoefte en behoeftigheid.

De tijd heeft wel degelijk invloed op de behoeftigheid. De behoeftigheid gaat over de verdiencapaciteit van de onderhoudsgerechtigde. Hoe meer tijd er na de echtscheiding is verstreken hoe duidelijker wordt wat haar of zijn verdiencapaciteit is. Op het moment van de echtscheiding is dat vaak nog niet helder. Bovendien kan er meer van de onderhoudsgerechtigde worden verlangd naarmate de echtscheiding meer in het verleden ligt.

Het kan derhalve lonen voor alimentatieplichtigen om na jaren van betaling van partneralimentatie nogmaals een verzoek tot limitering, beëindiging of nihilstelling op termijn te verzoeken. Onderhoudsplichtigen met een beschikking, waarin een bepaald verwachtingspatroon ten aanzien van de verdiencapaciteit is uitgesproken hebben een extra argument in handen wanneer zij na jaren betalen nogmaals een verzoek tot limitering of beëindiging verzoeken. De onderhoudsgerechtigde moet dan immers aantonen dat zij zich de afgelopen jaren voldoende heeft ingespannen om haar verdiencapaciteit te benutten. Wanneer de onderhoudsgerechtigde zich onvoldoende heeft ingespannen zal zij daarop worden afgerekend. Na verloop van jaren is er vaak wel een rechtens relevante wijziging van omstandigheden die de onderhoudsplichtige kan aangrijpen om de vastgestelde partneralimentatie open te breken zodat de behoeftigheid opnieuw kan worden beoordeeld. Tot nu toe zijn er weinig verzoeken tot wijziging ingediend om de behoeftigheid ter discussie te stellen. Er liggen hier zeker kansen voor de onderhoudsplichtigen.

Fiona van Bentum, familierechtspecialist