Kabinet Rutte III en de consequenties voor het familierecht

De titel van het onlangs gepresenteerde regeerakkoord luidt: “Vertrouwen in de toekomst”. Wat gaat die toekomst brengen voor het familierecht?

Dit zijn kort samengevat de meest belangrijke familierechtelijke kabinetsplannen, vanuit de echtscheidingspraktijk bezien:

[1] Landelijk beleid ten aanzien van het voorkomen van ‘vechtscheidingen’.

Het nieuwe kabinet is zich ervan bewust dat scheidingen die problematisch verlopen, veel schade kunnen aanrichten bij de ex-partners maar met name ook bij de kinderen. Het landelijk beleid ten aanzien van het voorkomen van “vechtscheidingen” zal erop gericht zijn om de knelpunten die zich voordoen bij deze scheidingen weg te nemen. Om zo verdere schade te voorkomen. Het kabinet stelt dat het belang van het kind voorop moet staan, ook om het contact met de beide ouders én de grootouders te bevorderen.

[2] Het kabinet bekijkt of het maken van notariskosten weggenomen kan worden voor paren die toch in algehele gemeenschap van goederen willen trouwen.

Vanaf 1 januari 2018 zal de beperkte gemeenschap van goederen intrede doen. Dat betekent dat mensen die vanaf deze datum trouwen, standaard in beperkte gemeenschap van goederen trouwen. Hetzelfde geldt voor mensen die vanaf deze datum een geregistreerd partnerschap aangaan. Mensen die in algehele gemeenschap van goederen willen trouwen, zullen langs de notaris moeten. Het kabinet gaat de mogelijkheid bekijken of het maken van notariskosten kan worden weggenomen voor mensen die toch in algehele gemeenschap van goederen willen trouwen.

[3] De onderzoeken zoals aanbevolen door de Staatscommissie herijking ouderschap zullen worden uitgevoerd.

Het moderniseren van het familierecht heeft al langere tijd de aandacht. Een paar decennia geleden was het juridisch ouderschap heel duidelijk. Kinderen werden doorgaans geboren uit de relatie tussen een man en een vrouw. Dat is nu anders. Meer dan vroeger zijn er verschillende gezinssituaties waarin kinderen worden grootgebracht. De Staatscommissie heeft zich ten doel gesteld om de belangen van kinderen in al dit soort gezinssituaties juridisch te waarborgen. De aanbevelingen van de Staatscommissie herijking zullen worden uitgevoerd. Het gaat hierbij onder meer om de fiscale consequenties, nationaliteitsrecht, vreemdelingenrecht, erfrecht, onderhoudsverplichtingen en naamrecht. Het is vervolgens aan kabinet en de Kamer om te bezien op welke wijze aan deze aanbevelingen een vervolg moet worden gegeven. Bij wetgeving die hieruit volgt is het belang van het kind leidend.

Volgens het regeerakkoord kunnen kinderen niet meer dan twee juridische ouders hebben. Het nieuwe kabinet wil onderzoek verrichten naar het verder herijken van het familierecht. Het belang van het kind is hierbij leidend.

[4] Er komt een minister voor familiezaken.

[5] Het nieuwe kabinet is zich ervan bewust dat de bestaande juridische procedures (soms) te complex zijn en niet altijd voldoen aan het oplossen van problemen.

De mogelijkheid zal dan ook worden onderzocht om mediation – als vorm van alternatieve geschillen beslechting – uit te breiden. De rechtspraak krijgt de ruimte om te experimenteren met eenvoudige procedures die partijen bij elkaar brengen en conflicten niet op de spits drijven. Het kabinet kijkt ook of buitengerechtelijke geschilbeslechting zoals mediation een stevigere positie kunnen krijgen bij het oplossen van geschillen.

Conclusie

Als het aan de politiek ligt, zal er binnen het familierecht het nodige veranderen. De familierechtadvocaten van Van As Advocaten zullen deze wijzigingen, de wetsvoorstellen en de behandeling daarvan door de tweede en eerste Kamer op de voet voor u blijven volgen.

Heeft u vragen? Neemt u dan gerust contact met ons op.

Marie-Louise van As, specialist familierecht Van As advocaten