Is uw klant of leverancier in het buitenland gevestigd?

Indien u met een buitenlandse wederpartij (klant, leverancier, etc.) zaken doet en er ontstaat een conflict, dan levert dat doorgaans (nog) meer problemen op dan een conflict met een Nederlandse wederpartij.

De vraag is namelijk: welk recht is van toepassing op het geschil?

Aan de hand van welk recht moet bepaald worden welke partij het gelijk aan haar zijde heeft? Moet dat bepaald worden aan de hand van Nederlands recht? Of moet dat bepaald worden aan de hand van het recht van het land waar de wederpartij woonachtig  of gevestigd is? Of moet het bepaald worden aan de hand van het recht van nog weer een ander land (misschien het land waar de overeenkomst moet worden uitgevoerd)?

Het Europese recht bepaalt (in de meeste gevallen) welk recht van toepassing is, indien partijen niet zelf bepaald hebben welk recht van toepassing is. Maar, het Europese recht biedt meerdere mogelijkheden en dus minder (rechts)zekerheid vooraf. Het advies is dus om in contracten met een buitenlandse wederpartij zelf (samen met de wederpartij) te bepalen welk recht van toepassing is. Uiteraard zal doorgaans gelden dat het recht van het land waar men zelf gevestigd is, de voorkeur verdient. Dat recht zal namelijk het meest bekend zijn (of het minst onbekend zijn).

Daarnaast is de vraag: welke rechter is bevoegd?

Ook die vraag wordt (in de meeste gevallen) door het Europese recht beantwoord, indien (opnieuw) partijen niet zelf bepaald hebben welk recht van toepassing is. Ook hier geldt, dat volgens het Europese recht meerdere antwoorden mogelijk zijn. Dus ook hier geldt het advies om in contracten met een buitenlandse wederpartij zelf (samen met de wederpartij) te bepalen welke rechter (exclusief) bevoegd is om geschillen tussen partijen te beslechten. Daarbij dient bedacht te worden, dat procedures bij de Nederlandse rechter minder lang duren alsook relatief efficiënter verlopen dan procedures bij rechterlijke instanties in de meeste andere Europese landen. Vooral procedures in landen als Italië en Spanje kunnen zeer lang duren. Naar mate procedures langer en (vooral ook) ondoorzichtiger verlopen, kosten deze procedures doorgaans ook navenant meer geld.

Het zal duidelijk zijn, dat de Nederlandse rechter het meest bekend is met Nederlands recht. De keuze voor de bevoegde rechter bepaalt dus logischerwijze ook de keuze voor het toepasselijke recht of vice versa: een keuze voor Nederlands recht, is impliciet een keuze voor de Nederlandse rechter.

Van belang is te bedenken, dat de Nederlandse regeling van algemene voorwaarden in de regel niet van toepassing is op buitenlandse wederpartijen. Er kan dus niet volstaan worden met het bepalen van het toepasselijke recht en/of de bevoegde rechter in algemene voorwaarden.

Het is belangrijk dit soort zaken goed te regelen. Want u hebt liever géén geschil. Echter, wanneer u onverhoopt toch een geschil hebt en u kunt het geschil niet samen met uw wederpartij oplossen, dan wilt u wel graag dat het geschil door de rechter of door een scheidsgerecht beslecht wordt. En vooral ook, dat een eventueel voor u gunstige uitspraak ook ten uitvoer kan worden gelegd in het land waar de wederpartij is gevestigd. Dat vereist dat u vooraf dit soort zaken goed regelt. Voorkomen is beter dan genezen: u kunt dan ook beter vooraf regelen welk recht van toepassing is en welke rechter bevoegd is, dan achteraf. Want achteraf is het onzeker of er nog wel iets te regelen valt. Bovendien: een goede geschillenregeling, draagt bij aan het voorkomen van geschillen. Het ontbreken van een goede geschillenregeling draagt er juist aan bij dat geschillen blijven voortduren met alle negatieve gevolgen van dien.

Kortom, doet u zaken met een buitenlandse wederpartij? Laat u adviseren door Van As advocaten.

mr. Mathieu Plieger, advocaat