Houd je aan de afspraken in de overeenkomst, want anders …..!

Wanneer u een overeenkomst gebruikt die in uw voordeel is opgesteld, dan is het wel de bedoeling dat gevolg wordt gegeven aan die overeenkomst. Doet u dat niet, dan kan dat nare gevolgen hebben, zoals blijkt uit een recente uitspraak van de Hoge Raad.  

Feiten

Tussen AIS (een bedrijf dat vliegopleidingen aanbiedt) en X is een overeenkomst gesloten. De opleiding bestaat uit 5 fasen. Er kan pas aan de volgende fase worden deelgenomen, wanneer de betreffende fase met goed gevolg is doorlopen.

In artikel 4.2 in de overeenkomst is het volgende opgenomen: “Indien naar het oordeel van de Head of Training de studieresultaten beneden de door AIS gestelde norm zijn of blijven, kan AIS de overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen en zal AIS niet gehouden zijn de reeds vooruitbetaalde lesgelden te restitueren.

De prijs van de opleiding bedraagt EUR 97.500,- (dat is voor 5 fasen). X heeft fase 1 van de opleiding niet goed doorlopen, ondanks extra begeleiding. Bij brief heeft AIS de overeenkomst ontbonden. X vordert een bedrag van EUR 83.500,- terug van AIS, vanwege niet genoten lessen waarvoor hij al wel had betaald. AIS is van oordeel dat zij geen vooruitbetaalde lesgelden aan X hoeft terug te betalen, conform artikel 4.2 in de overeenkomst.

Oordeel rechter

De Hoge Raad oordeelt (r.0. 3.3.2): “Hiervan uitgaande heeft het hof kunnen oordelen dat op AIS uit hoofde van artikel 6:271 BW de verplichting is komen te rusten een gedeelte van het vooruit betaalde lesgeld aan X terug te betalen, nu de daar tegenover staande verbintenis tot het geven van onderwijs in zoverre ten gevolge van de ontbinding was vervallen.

Het hof had namelijk geoordeeld dat nu de overeenkomst door AIS is ontbinden, AIS geen beroep kan doen op artikel 4.2 in de overeenkomst. Artikel 4.2 in de overeenkomst ziet op opzegging, terwijl AIS de overeenkomst had ontbonden.

Nu de overeenkomst door AIS is ontbonden in plaats van opgezegd, bestaat voor partijen een ongedaanmakingsverplichting. Dat betekent dat X het lesgeld dient terug te krijgen voor de lessen die AIS nog niet heeft verricht. Een zure appel voor AIS.

Tip:
Indien AIS de overeenkomst had opgezegd conform artikel 4.2 in de overeenkomst, dan was de kans zeer aannemelijk dat X het vooruitbetaalde lesgeld voor de nog niet genoten lessen niet terug zou krijgen. Immers, partijen waren voor een dergelijk situatie overeengekomen dat X in dat geval geen aanspraak zou hebben op de reeds vooruitbetaalde lesgelden.

Nu AIS de overeenkomst heeft ontbonden, heeft zij afgeweken van het voor haar gunstige artikel 4.2 in de overeenkomst, met als gevolg dat AIS wel een deel van het vooruitbetaalde lesgeld aan X dient terug te betalen.

Indien u een beroep wenst te doen op een artikel uit de overeenkomst maar niet zeker weet of dat in het specifieke geval gewenst is of er bestaat twijfel over de formulering van een dergelijk beroep, neem dan contact met ons op. In dat geval worden nare verrassingen achteraf voorkomen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mr. J. de Wrede.