Coronavirus vs. annuleringen

Het regent momenteel annuleringen door het coronavirus. Deels door maatregelen vanuit de overheid, deels doordat bedrijven en personen zelf ‘het zekere voor het onzekere’ nemen. De vraag die daarbij rijst is: wie draait er op voor de kosten?

Uitgangspunt is dat wanneer een partij een overeenkomst annuleert, deze de andere partij(en) schadeloos dient te stellen. In veel overeenkomsten en algemene voorwaarden zijn daarom annuleringsregelingen opgenomen, met daarin wat er bij een annulering dient te worden betaald. Indien een dergelijke regeling ontbreekt, zal achteraf de schade (kosten + gederfde winst) vastgesteld moeten worden.

Voornoemd uitgangspunt geldt niet indien er sprake is van overmacht. Daarvan is sprake indien een overeenkomst niet kan worden uitgevoerd, maar die situatie aan geen van de partijen kan worden verweten. Bij overmacht is het uitgangspunt dat er geannuleerd kan worden, zonder dat enige partij schadeplichtig is. Oftewel dan draagt ieder diens eigen kosten/risico. Daarbij teken ik wel aan dat een partij zich niet op overmacht kan beroepen als hij wist of redelijkerwijze kon weten dat deze situatie zich voor zou doen. Een partij die dus verplichtingen is aangegaan terwijl de problematiek rondom het Coronavirus al bekend was, zal dus minder snel een beroep op overmacht kunnen doen.   

Concreet:
Een bouwbedrijf heeft een restaurant afgehuurd voor haar 50-jarig jubileum. Indien het bedrijf besluit om dit in verband met het Coronavirus niet door te laten gaan omdat ze geen risico willen nemen, is dat een eigen keuze en dus geen overmacht = annuleringsvergoeding verschuldigd. In het geval het niet door kan gaan ten gevolge van maatregelen vanuit de overheid, is er in beginsel sprake van overmacht = geen vergoeding verschuldigd. Dat betekent ook dat het restaurant in dat geval een eventuele aanbetaling aan het bouwbedrijf dient terug te betalen.

Kan het restaurant daar iets tegen doen? Ja. Allereerst zou het restaurant zich hiertegen kunnen verzekeren, al zal het lastig zijn om op dit moment nog dergelijke verzekeringen af te sluiten. De andere mogelijkheid is om zich hier contractueel tegen in te dekken, in een overeenkomst of algemene voorwaarden, maar ook dat niet achteraf.

Heeft u vragen over annuleringen en/of overmacht, we zijn u graag van dienst.

Contactpersoon