Bestuurder van BV aansprakelijk bij fout van B.V?

Na de introductie van het nieuwe B.V.-recht in oktober 2012 werden in het opvolgende jaar 46% meer B.V.’s ingeschreven bij de Kamer van Koophandel dan het jaar daarvoor. Als belangrijkste oorzaak voor de sterke toename wordt genoemd het vervallen van het startkapitaal van € 18.000,00. Veel eenmansondernemingen hebben gebruikt gemaakt van de nieuwe B.V. vorm om zodoende het zakelijk risico te scheiden van het privé risico. Vaak wordt gedacht dat indien men een overeenkomst heeft gesloten met een B.V. alleen deze kan worden aangesproken. Door de sterke groei van het aantal B.V.’s en de geringe eisen die daaraan worden gesteld, is niet ondenkbaar dat de B.V. geen of weinig verhaal biedt.

Zijn er nog andere mogelijkheden om verhaal te halen?

Neem als voorbeeld aannemer Jansen die vroeger als ZZP’er een eenmanszaak had en van de mogelijkheid gebruik heeft gemaakt om een B.V. op te richten, genaamd Jansen B.V. In de bedrijfsvoering is feitelijk niets veranderd. Nog steeds werkt Jansen alleen. Hij is echter nu in dienst van de B.V. als enig personeelslid en is tevens directeur van de B.V., ook wel bestuurder genoemd.

Stel dat Pietersen opdracht geeft aan Jansen B.V. om een aanbouw aan zijn woning te maken. De man met wie Pietersen afspraken heeft gemaakt is Jansen als bestuurder van de B.V. Na de oplevering van de aanbouw blijkt dat de aanbouw zo ernstig is verzakt dat deze los komt te staan van de woning. Jansen heeft door een meetfout de aanbouw naast een aantal funderingspalen geplaatst, waardoor een kind kon voorspellen dat het fout zou gaan. Natuurlijk hoeft Pietersen dit niet te accepteren en spreekt Jansen B.V. aan om de overeenkomst deugdelijk na te komen en/of vergoeding van de schade. Het blijkt echter dat Jansen B.V. een kale kip is waar niets valt te halen.

Heeft Pietersen pech gehad of zijn er nog andere mogelijkheden?

Uit het arrest van de Hoge Raad van 5 september 2014 (ECLI:NL:HR:2014:2628) blijkt het navolgende. De Hoge Raad overweegt dat indien de vennootschap tekort schiet in de nakoming van de verbintenis of een onrechtmatige daad pleegt, het uitgangspunt is dat alleen de vennootschap aansprakelijk is voor de daaruit voortvloeiende schade. Onder bijzondere omstandigheden is evenwel naast de aansprakelijkheid van de vennootschap ook ruimte voor aansprakelijkheid van de bestuurder van de vennootschap. Voor het aannemen van zodanige aansprakelijkheid is vereist dat die bestuurder terzake van de benadeling persoonlijk een ernstig verwijt kan worden gemaakt.

Uit het vorenbedoelde arrest zou kunnen worden opgemaakt dat naast de B.V. ook de bestuurder kan worden aangesproken indien terzake van de benadeling de bestuurder een ernstig persoonlijk verwijt kan worden gemaakt. In het gegeven voorbeeld is aannemelijk dat bestuurder Jansen persoonlijk aansprakelijk is voor het niet nakomen van de overeenkomst door de ernstige fout die hij heeft gemaakt bij de bouw van de aanbouw.

De conclusie is dat indien de B.V. geen verhaal biedt het nuttig kan zijn dat de bestuurder kan worden aangesproken. Zeker bij B.V.’s waarbij de bestuurder ook het enige personeelslid is, kan dit de moeite waard zijn.

Henk Kompagne, advocaat