Aanzeggen einde contract: What’s up?

Bij een contract voor bepaalde tijd dat 6 maanden of langer heeft geduurd, moet de werkgever 1 maand van te voren schriftelijk aanzeggen dat het contract al dan niet verlengd wordt. De praktijk laat zien dat deze regel nog lang niet overal even consequent wordt toegepast. Dit met als gevolg dat werknemers regelmatig met succes zich kunnen beroepen op het niet in acht nemen van de wettelijke aanzegtermijn.

Deze regel geldt met ingang van 1 januari 2015 en inmiddels heeft de rechtspraak zich ook gebogen over deze vraag. Want wat gebeurt er nu als er mondeling te kennen wordt gegeven dat de arbeidsovereenkomst niet wordt verlengd. Is er dan voldaan aan de aanzegverplichting?

De wetsgeschiedenis van de WWZ is duidelijk. Een aanzegging is alleen dan rechtsgeldig op het moment dat deze schriftelijk gebeurt. Mondeling is dus niet voldoende. Daarbij geldt ook nog dat de aanzegging tijdig de werknemer moet hebben bereikt. Pas dan is de aanzegging geldig. Dus als de brief per post wordt verstuurd, geldt de aanzegging pas, nadat de brief de werknemer heeft bereikt.

Maar in deze moderne tijden, wordt een aanzegging via de mail of via de WhatsApp wel aangemerkt als schriftelijk?

Minister Asscher had eerder al aangegeven dat een aanzegging via de mail op zich rechtsgeldig is, zij het dat bij betwisting van de ontvangst, er wel een bewijsprobleem kan gelden. Het verdient dan ook de voorkeur om het bericht in ieder geval per aangetekende post te versturen.

Recent heeft de rechtbank in Amsterdam geoordeeld dat een aanzegging via de WhatsApp bericht ook als schriftelijke aanzegging mag zien. Geheel zonder risico is dat echter niet. In deze bewuste zaak had de werkneemster in kwestie niet ontkend dat het bericht was ontvangen. Er was namelijk op gereageerd via de WhatsApp.

Maar wat gebeurt er als er niet wordt gereageerd? Dan zal je als werkgever moeten bewijzen dat het bericht is ontvangen. De vraag is dan of het bewijs dat WhatsApp zelf aandraagt (2 vinkjes) voldoende zal zijn om te bewijzen dat het bericht ook door de bewuste werknemer gelezen is. Dat is twijfelachtig. Het meest verstandig lijkt dan ook, als je het via de WhatsApp wil doen, om die aanzegging vervolgens onder verwijzing naar het bericht, nog eens schriftelijk te bevestigen (per aangetekende en per gewone post). Dan bent u zoveel als mogelijk ingedekt, omdat dan kan worden bewezen dat het bericht de werknemer heeft bereikt. Vraag in ieder geval om een ontvangstbevestiging en zet stappen als die bevestiging er niet komt.

Mocht het nu zo zijn dat u te laat bent met het aanzeggen, weet dat de schadevergoeding die verschuldigd is, “enkel” het bruto uurloon is vermenigvuldigd met de overeengekomen arbeidsduur per maan (of bij wisselend aantal uren het gemiddelde aantal gewerkte uren per maand in de maximaal twaalf maanden voorafgaand aan het moment waarop de arbeidsovereenkomst is geëindigd.

Over de vergoeding is geen vakantietoeslag verschuldigd.

Verder is het van belang te weten dat een werknemer binnen 2 maanden het bedrag bij de rechter moet opeisen op straffe van verval van het recht.

 

Vragen over de WWZ? Marlies Oogjen helpt u graag.