Weens Koopverdrag vs. Algemene Voorwaarden

In deel 2 van het drieluik over het Weens Koopverdrag gaan we in op de algemene voorwaarden.

Het Weens Koopverdrag (United Nations Convention on the International Sales of Goods) is van toepassing op koopovereenkomsten die zien op roerende zaken tussen bedrijven (b2b) die in verschillende landen zijn gevestigd en (a) die landen zijn aangesloten bij het Weens Koopverdrag of (b) die bedrijven bij de koopovereenkomst het recht van een land aanwijzen dat is aangesloten bij het Weens Koopverdrag.

Het Advisory Counsel van het Weens Koopverdrag heeft enige tijd geleden een advies uitgegeven over de toepasselijkheid van algemene voorwaarden in het kader van het Weens Koopverdrag. Immers, de vraag of de algemene voorwaarden van toepassing zijn dient aan de hand van het Weens Koopverdrag te worden bepaald.

Indien in de algemene voorwaarden is opgenomen dat het Weens Koopverdrag niet van toepassing is (meer specifiek dat de toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten)  – hetgeen in de meerderheid van de algemene voorwaarden is opgenomen – dan dient eerst aan de hand van het Weens Koopverdrag te worden bepaald of de algemene voorwaarden van toepassing zijn, alvorens kan worden beoordeeld of de uitsluiting van de toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag correct is geschied.

Op grond van het Weens Koopverdrag kunnen algemene voorwaarden van toepassing zijn – onderdeel van de overeenkomst uitmaken – wanneer (i) de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden uitdrukkelijk of stilzwijgend is aanvaard (bijvoorbeeld door in de overeenkomst/ offerte te verwijzen naar de algemene voorwaarden) en (ii) de andere partij voldoende mogelijkheid heeft gehad om van de algemene voorwaarden kennis te nemen.

Wanneer heeft een partij voldoende de mogelijkheid gehad om van de algemene voorwaarden kennis te nemen?

Een partij heeft voldoende de mogelijkheid gehad om van de algemene voorwaarden kennis te nemen, wanneer:

  • De algemene voorwaarden als bijlage bij de overeenkomst zijn gevoegd of dat de algemene voorwaarden op de achterzijde van het briefpapier staan afgedrukt;

  • Wanneer de algemene voorwaarden tijdens de onderhandelingen over de overeenkomst voorhanden zijn voor partijen;

  • Het via elektronische weg (per e-mail) toesturen van de algemene voorwaarden en dat deze algemene voorwaarden te raadplegen zijn gedurende de onderhandelingen over de overeenkomst; en

  • Wanneer de andere partij in een eerder stadium kennis heeft kunnen nemen van de algemene voorwaarden.

Zorg er wel voor dat in rechte bewezen kan worden dat de andere partij de mogelijkheid heeft gehad om van de algemene voorwaarden kennis te nemen.

Let op: een enkele verwijzing  naar de algemene voorwaarden is onvoldoende.

De regel is dat een verwijzing naar de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden duidelijk dient te zijn voor een redelijk handelend persoon.  Met andere woorden: een redelijk handelend persoon dient te begrijpen dat de andere partij haar algemene voorwaarden op de overeenkomst van toepassing wenst te verklaren.

De taal waarin de toepasselijke algemene voorwaarden dienen te zijn opgesteld, dient de taal te zijn die een redelijk handelend persoon begrijpt. Dat betekent de taal (i) waarin partijen onderhandelen en/of (ii) de moedertaal van de andere partij.

Conclusie

Zorg dat de algemene voorwaarden op een correcte wijze van toepassing zijn verklaard en ter hand zijn gesteld, met name wanneer in de algemene voorwaarden de toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. Dit kan vervelende gevolgen achteraf voorkomen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mr. Jan de Wrede.