Wanneer bent u incassokosten verschuldigd?

De Hoge Raad heeft onlangs vragen beantwoord over het verschuldigd zijn van incassokosten bij een te late betaling. Dat is in de praktijk namelijk niet altijd duidelijk.

Verstrijkt de factuurdatum waarop een bedrag betaald had moeten zijn, dan dien je wettelijk gezien nog een laatste aanmaning te sturen waarin je deze in gebreke stelt, alvorens je incassokosten kan vorderen. In de aanmaning wordt dan vermeld dat de schuldenaar nog 14 dagen de gelegenheid heeft om te betalen en dat bij een te late (of geen) betaling, incassokosten in rekening worden gebracht. Maar: wanneer vangt die termijn van veertien dagen nu eigenlijk aan?

Volgens de Hoge Raad vangt die termijn pas aan “daags na die waarop de aanmaning door de schuldenaar is ontvangen”. Dit zodat de schuldenaar de volle veertien dagen heeft om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen zonder dat er in de tussentijd al incassokosten verschuldigd zijn. Deze termijn gaat in vanaf het moment van ontvangst van de aanmaning en dient in de aanmaning te worden genoemd. De schuldeiser dient (in het geval van een consument-schuldenaar) te stellen en indien nodig te bewijzen dat aan de eisen van de wet (artikel 6:96 lid 6 van het Burgerlijk Wetboek) voor het versturen van een aanmaning is voldaan. Wordt de ontvangst vervolgens door de schuldenaar betwist, dan dient de schuldeiser de feiten en omstandigheden te stellen en zo nodig te bewijzen, waaruit volgt dat de aanmaning door hem is verzonden naar een adres waarvan hij mocht aannemen dat hij daarop de schuldenaar kon bereiken. Het zal veelal aan de rechter liggen welke aankomstdag wordt gehanteerd, maar dit zal doorgaans de dag na de datum van verzending zijn.  

Vermeld je wel de 14-dagen termijn, maar wijs je een te vroege dag van aanvang of einde van de termijn aan of geef je daarover in de aanmaning verwarrende of misleidende informatie, dan voldoet de aanmaning niet aan de wettelijke eisen. Gevolg: er mogen geen incassokosten op basis van die aanmaning worden geïncasseerd.

Wanneer doe je het dan wel goed? Volgens de Hoge Raad voldoet de formulering dat incassokosten verschuldigd worden indien niet betaald is “binnen veertien dagen vanaf de dag nadat deze brief bij u is bezorgd” of “binnen vijftien dagen nadat deze brief bij u is bezorgd” wel aan de wettelijke eisen.

Heb je dus een goede aanmaning verzonden die aan alle eisen voldoet en de schuldenaar overschrijdt de termijn van veertien dagen, ook al is het maar met een dag, dan is diegene de incassokosten verschuldigd. Die worden berekend conform het Besluit vergoeding buitengerechtelijke incassokosten.

En wat als de schuldenaar wel binnen de termijn iets heeft betaald, maar niet het gehele gevorderde bedrag? Dan is hij nog altijd de incassokosten verschuldigd. Volgens de Hoge Raad strookt het met het “consumentenbeschermende karakter” van de regeling om in dat geval de hoogte van de incassovergoeding te bepalen op basis van de hoogte van het niet (tijdig) betaalde dat dan nog open staat.

Heeft u hier nog vragen over? Contacteer dan onze incassorechtspecialisten!