Stopheling.nl

De politie en het Openbaar Ministerie hebben samen de website www.stopheling.nl gelanceerd. Op de website kan aan de hand van serienummers nagegaan worden of te koop aangeboden goederen zijn gestolen. Het initatief is bedoeld om consumenten bewust te maken van heling en hun eigen rol hierin te benadrukken.
 
Heling, artikel 416 Wetboek van strafrecht
 
Lid 1   
Als schuldig aan opzetheling wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vijfde categorie: (a) hij die een goed verwerft, voorhanden heeft of overdraagt, dan wel een persoonlijk recht op of een zakelijk recht ten aanzien van een goed vestigt of overdraagt, terwijl hij ten tijde van de verwerving of het voorhanden krijgen van het goed dan wel het vestigen van het recht wist dat het een door misdrijf verkregen goed betrof, en (b) hij die opzettelijk uit winstbejag een door misdrijf verkregen goed voorhanden heeft of overdraagt, dan wel een persoonlijk recht op of zakelijk recht ten aanzien van een door misdrijf verkregen goed overdraagt. 
Lid 2
Met dezelfde straf wordt gestraft hij die opzettelijk uit de opbrengst van enig door misdrijf verkregen goed voordeel trekt.
 
Meer tips over veilig handelen via advertentiesites treft u aan in de brochure veilig handelen op internet (klikken op brochure te openen)