Media te kort door de bocht

Vandaag bericht de Telegraaf onder het kopje “Stadswijken stiekem verpand” dat de noodlijdende woningcorporatie Vestia complete wijken ter waarde van 10 miljoen euro stiekem zou hebben verpand aan het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Door afstand te doen van deze woningen, zouden ze de overige schuldeisers (diverse banken) buitenspel willen zetten.
 
Allereerst moet opgemerkt worden dat onroerende zaken niet verpand, maar alleen verhypothekeerd kunnen worden. Er kan dus geen pandrecht zijn gevestigd op de woonwijken, zoals de Telegraaf bericht, doch enkel een hypotheek op zijn gevestigd. Verder wordt er door Vestia geen afstand gedaan van de woningen, zoals de Telegraaf stelt, doch enkel een zekerheidsrecht op de woningen gevestigd: Wanneer Vestia haar verplichtingen jegens WSW niet (voldoende) nakomt, kan WSW zich middels het hypotheekrecht verhalen op de woningen.
 
Het AD maakt dezelfde fout. Het FD bericht wel genuanceerder.
 
Overigens is het juridisch nog maar de vraag of dit trucje uiteindelijk ook werkt. De banken zouden het hypotheekrecht kunnen aanvallen, wanneer zij kunnen aantonen dat het vestigen van de hypotheekrechten voor Vestia onverplicht was = geen grondslag in een overeenkomst. Vestia en WSW zullen dus moeten kunnen aantonen dat het recent gevestigde hypotheekrecht een grondslag vindt in een eerdere verplichting daartoe, bijvoorbeeld een bepaling in de kredietovereenkomst tussen WSW en Vestia waarin staat dat Vestia verplicht is om mee te werken aan het vestigen van voldoende hypothecaire zekerheid.
 
Moraal van dit verhaal: kijk altijd kritisch naar berichten in de media en als u geld uitleent aan derden of geld tegoed heeft van derden, neem dan in de overeenkomst of algemene voorwaarden op dat deze andere partij verplicht is om mee te werken aan het verstrekken van voldoende zekerheid aan u. Afhankelijk van de specifieke situatie kan het voorgaande genuanceerder verwoord worden. Onze advocaten zijn u daar graag mee van dienst.